Формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні нових інформаційних технологій

Педагогіка і виховання » Формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні нових інформаційних технологій

У сучасних умовах значно актуалізується проблема формування естетичної культури підростаючих поколінь, від рівня якої залежить стан вихованості людей у суспільстві, їх гуманістичного ставлення до різних явищ оточуючої дійсності. Потреба в естетичній культурі є однією з фундаментальних духовних потреб особистості, яка виникає в процесі духовно-практичної і перетворювальної діяльності людини та пов’язана із внутрішньоособистісним механізмом регуляції і саморегуляції. Важливо, на нашу думку, що ця потреба детермінує не саме лише засвоєння особистістю естетичних знань і духовних цінностей суспільства, а й здатність до створення нових знань і цінностей, до самовдосконалення, тобто підтримує і спонукає творче ставлення до розвитку власної індивідуальності.

Проблема формування естетичної культури втілює в собі всі резерви зовнішнього і внутрішнього перетворення особистості як естетичної і духовно-моральної цінності. Воно органічно пов’язане з різними видами виховання і складає цілісний процес емоційно-образного впливу на підростаючу індивідуальність.

Проблема формування естетичної культури особистості завжди знаходилась у центрі уваги педагогічної громадськості та педагогічної думки, про що яскраво свідчать праці провідних педагогів-класиків та педагогічна преса різних історичних періодів (Я.А.Коменський, Дж.Локк, Ж.-Ж.Руссо, І.-Ф.Гербарт, Г.Сковорода, К.Ушинський, П.Каптерєв, В.Зеньківський, С.Миропольський, С.Русова, А.Макаренко, В.Сухомлинський та ін.).

Загальнонаукове значення в дослідженні проблеми формування естетичної культури мають філософські праці, в яких естетична культура особистості розглядається в цілісній структурі культури (А.Арнольдов, Ю.Афанасьєв, Е.Баллєр, Т.Домбровська, І.Зязюн, М.Каган, Н.Крилова, Ю.Лукін, В.Межуєв, В.Разумний, О.Семашко, У.Суна, С.Уланова).

Теоретичну основу для дослідження естетичної культури молоді становлять філософські дослідження процесу естетизації (С.Безклубенко, О.Колесникова, Н.Маньковська, О.Наконечна, Л.Столович); структури естетичної свідомості (Н.Гітун, Т.Домбровська, Л.Левчук, В.Лисенкова, В.Лозовий, А.Радугін); формування естетичних потреб (І.Назаренко), естетичного відношення (Л.Коваль), естетичного інтересу (О.Дем’янчук) та реалізація набутого естетичного досвіду особистості (І.Зязюн) в художньо-творчій діяльності (О.Рубан, Р.Ткач).

Основу для вивчення закономірностей розвитку структурних компонентів естетичної культури особистості становлять психологічні дослідження (Л.Божович, Л.Виготський, О.Костюк, О.Леонтьєв, Є.Назайкінський, С.Рубінштейн, Б.Теплов, П.Якобсон); для розкриття сутності і змісту естетичних емоцій і почуттів, естетичного переживання (Б.Додонов, К.Ізард, Л.Паненкова, Г.Шингаров, Г.Саїк); формування ціннісних орієнтацій особистості (О.Гданська, В.Дряпіка, І.Дубровіна, Р.Пасічняк, О.Рудницька), механізмів регуляції психологічних процесів пізнання (К.Є.Ізард, О.Г.Костюк, С.Г.Якобсон).

Особливий інтерес у межах обраної теми викликають фундаментальні дослідження з проблеми структурно-функціонального аналізу естетичної культури особистості, які здійснювалися О.Дем’янчуком, Д.Кабалевським, О.Рудницькою; роль естетичного виховання в процесі особистісного становлення досліджували І.Бех, М.Веселовська, М.Волошин, Л.Дементьєва, В.Лозова, В.Мещеряков, П. Флоренський та ін.; взаємозв’язок художньо-естетичного і морального виховання та їх значення у розвитку духовності людини обгрунтовується в працях І.Зязюна, З.Калницької, В.Сухомлинського та ін.

Однак на особистісне становлення сучасної людини, розвиток її духовності впливає не лише культура. Серед процесів, які здійснюють все більший вплив на особистісний розвиток молоді, нами виділено процес інформатизації суспільного життя. Нові інформаційні технології починають все ширше використовуватися в якості суспільного продукту, який забезпечує інтенсифікацію всіх сфер економіки, прискорення науково-технічного прогресу, педагогічної науки, демократизацію суспільства. Тому виникає необхідність детального розгляду положень інформатизації освіти та її ролі в організації навчально-виховного процесу як школи так і вищого навчального закладу.

Розв’язання соціально-педагогічних проблем ефективного використання комп’ютерів у навчально-виховному процесі, формування комп’ютерної освіченості, розробки психологічних основ управління навчальною діяльністю здійснено у працях Б.Гершунського, Ю.Машбиць, В.Монахова та ін. Проблеми удосконалення змісту і методики вивчення основ інформатики досліджують учені А.Єршов, М.Жалдак, А.Кушніренко, М.Лапчик, Н.Морзе, Ю.Рамський, Г.Фролов та ін. Певний науковий потенціал зібрано також у галузі методики використання комп’ютерів у навчально-виховному процесі, яку досліджували: Р.Вільямс, В.Гриценко, А.Довгялло, В.Каймін, Г.Клейман, К.Маклін, Є.Маргуліс, І.Підласий, Й.Рівкінд, Г.Фролова та ін.

Однак, проблема застосування комп’терної техніки, інформаційних технологій як засобів формування естетичної культури студентської молоді не знайшла належного відображення в педагогічній теорії.

Актуальність проблеми формування естетичної культури особистості та її недостатня розробленість і обумовили вибір теми нашого дипломного дослідження “Формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні нових інформаційних технологій”.

Об’єкт дослідження – формування естетичної культури особистості.

Предмет дослідження – зміст, форми, методи формування естетичної культури студентів спеціальності “соціальна педагогіка” у процесі вивчення ними нових інформаційних технологій.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати шляхи формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні нових інформаційних технологій.

У відповідності до мети, об’єкта, предмета були визначені такі завдання дослідження:

1. Розкрити сутність, структуру, функції естетичної культури особистості та роль інформаційних технологій у процесі її формування.

Експериментально довести актуальність досліджуваної проблеми.

Обгрунтувати шляхи формування естетичної культури майбутніх

соціальних педагогів при вивченні інформаційних технологій.

4 На основі матеріалів дослідження розробити методичні рекомендації щодо оптимізації формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні нових інформаційних технологій.

Методи дослідження:

- теоретичні: аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, класифікація науково-методичної літератури з метою обгрунтування шляхів формування естетичної культури студентів при вивченні інформаційних технологій;

- емпіричні: опитування студентів, тестування, бесіди, спостереження, що сприяли реалізації експериментальної частини дослідження.

Практичне значення дослідження полягає у спробі розробити конкретні методичні рекомендації щодо оптимізації формування естетичної культури майбутніх соціальних педагогів при вивченні нових інформаційних технологій.

База дослідження: Хмельницький національний університет, кафедра соціальної роботи і соціальної педагогіки.

Апробація дослідження: про результати дослідження доповідали на засіданні кафедри соціальної роботи і соціальної педагогіки та отримали позитивні відгуки.

Це цікаво:

Фізичні якості молодшого школяра
Дітям потрібно давати якомога більше вправ для виховання координації рухів, так як у цьому віці набувають розвитку такі важливі фізичні якості як: прудкість, спритність, гнучкість, витривалість, сила, а також уміння довільно розслаблювати м’язи При цьому важливо вдосконалювати в них м'язове чуття — ...

Організація та методика проведення експериментального дослідження
З метою доведення ефективності виявленої та обґрунтованої сукупності шляхів удосконалення методики проведення предметних уроків із природознавства в початковій школі і з’ясування їх впливу на процес формування природничих знань у молодших школярів ми вдалися до експерименту. На першому етапі дослід ...

Концептуальні положення
Цілісну систему навчальної діяльності учнів на занятті становлять фронтальна, індивідуальна та групова діяльність. Вони пронизують увесь навчальний процес. З'ясуємо сутність і встановимо особливості групової навчальної діяльності школярів на основі порівняння її з фронтальною та індивідуальною. У ф ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com