Рольова гра як метод формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи

Педагогіка і виховання » Рольова гра як метод формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи

Важливим завданням сучасної школи є підвищення ефективності навчально-виховного процесу, спрямованого на виховання всебічно розвиненої, творчої особистості. Одним із важливих методів навчання і виховання є гра. За словами В.О. Сухомлинського, "гра – це величезне світле вікно, через яке в духовний світ дитини вливається живлющий потік уявлень, понять про навколишній світ. Гра – це іскра, що запалює вогник допитливості". К.Д. Ушинський, автор теорії духовного розвитку дитини в грі, уперше висунув ідею про використання гри в загальній системі виховання, у процесі підготовки дитини через гру до трудової діяльності. Педагог стверджував, що в грі об’єднуються одночасне прагнення, відчуття й уявлення. Гра як феномен культури розвиває, соціалізує, розважає, дає відпочинок тощо.

Одним із методів навчання іноземних мов є рольова гра, спрямована на засвоєння й використання конкретних знань, умінь. Основний педагогічний зміст і призначення цього методу – формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи.

Актуальність теми зумовлена необхідністю використання в навчально-виховному процесі початкової школи рольової гри як способу пізнання дитиною навколишньої дійсності – одного з найдоступніших шляхів до оволодіння знаннями, уміннями, навичками. Необхідність раціональної організації та застосування рольових ігор у процесі навчання англійської мови молодших школярів вимагає ретельного й детального вивчення цього питання. Недостатня розробленість окресленої проблеми й об’єктивна необхідність підвищення якісних показників навчання англійської мови в початкових класах зумовили вибір теми дослідження: "Рольова гра як метод формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи".

Мета дослідження полягає у визначенні психолого-педагогічних і методичних передумов формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи та в розробці рольових ігор, застосовуваних у процесі навчання англійської мови молодших школярів.

Для реалізації поставленої мети передбачено розв’язання таких завдань:

проаналізувати ступінь розробки досліджуваної проблеми в психолого-педагогічній і методичний літературі;

вивчити стан проблеми в шкільній практиці; з’ясувати рівень сформованості в учнів 3 (4) класів іншомовної соціокультурної компетенції;

розробити зміст експериментальної методичної роботи, яка передбачатиме формування в учнів 4 класів англомовної соціокультурної компетенції за допомогою рольових ігор;

довести педагогічну доцільність та ефективність пропонованої методичної роботи, частково апробувавши її в практиці початкового навчання.

Об’єктом дослідження є процес формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи, а його предметом – методична робота з формування в учнів 4 класів англомовної соціокультурної компетенції за допомогою рольової гри.

Методи дослідження. Для досягнення мети та розв’язання поставлених завдань використано комплекс загальнонаукових методів: теоретичного рівня (аналіз лінгвістичної, психолінгвістичної, психолого-педагогічної, методичної літератури; теоретичне осмислення й узагальнення педагогічного досвіду з метою визначення структури і змісту роботи з рольовими іграми як методом формування англомовної соціокультурної компетенції молодших школярів); емпіричні методи дослідження (діагностичні – тестування, анкетування, інтерв’ю; обсерваційні (спостереження); експериментальні – педагогічний експеримент (констатувальний, формувальний, контрольний); статистичні – кількісна та якісна обробка результатів дослідження з метою отримання достовірних результатів щодо впливу рольових ігор на процес формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи).

Експериментальна база дослідження. Дослідно-експериментальна робота здійснювалася протягом 2011-2013 рр. на базі НВК "ДНЗ – СЗНЗ I ст." м. Щорс Чернігівської області. У педагогічному експерименті взяло участь 45 учнів 3-го (4-го) класів, 15 учителів початкових класів.

Дослідження проводилось у два етапи. На першому етапі (2011 р.) визначалися вихідні положення дипломної роботи: тема, мета й завдання, об’єкт і предмет дослідження; здійснювався аналіз науково-методичної літератури з обраної теми; вивчався процес формування іншомовної соціокультурної компетенції в практиці початкового навчання.

На другому етапі (2012-2013 рр.) формулювалися провідні положення експериментального дослідження, проводилася дослідно-експериментальна робота, яка передбачала систематичне проведення рольових ігор на уроках англійської мови в експериментальному класі з подальшим теоретичним узагальненням результатів; перевірялась ефективність рольових ігор, спрямованих на формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи; контрольний етап педагогічного експерименту передбачав здійснення кількісно-якісного аналізу здобутих результатів з подальшим визначенням ефективності використання рольових ігор на уроках англійської мови в початкових класах.

Теоретична значущість дослідження полягає у виявленні методичних умов формування англомовної соціокультурної компетенції учнів початкової школи за допомогою рольової гри.

Практичне значення здобутих результатів визначається його спрямованістю на підвищення рівня іншомовної соціокультурної компетенції в учнів початкової школи. Рольові ігри, які передбачають формування соціокультурної компетенції молодших школярів, можуть бути використані в процесі вдосконалення шкільних підручників і методичних посібників з англійської мови для 4 класу.

Публікації. За результатами дипломного дослідження опубліковано статтю у збірнику студентських наукових статей з проблем педагогіки і психології "Студентська наука – 2013".

Структура та обсяг роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел і додатків.

У вступі обґрунтовується актуальність проблеми; формулюються мета і завдання роботи, об’єкт і предмет, методи й етапи дослідження; визначено теоретичне і практичне значення одержаних результатів і можливості їх впровадження у шкільну практику.

У першому розділі розкриваються погляди відомих вітчизняних і зарубіжних психологів, педагогів та методистів на проблему формування в молодших школярів англомовної соціокультурної компетенції; подається характеристика рольової гри як методу навчання іноземної мови, розглядаються сучасні вимоги до проведення рольових ігор у початковій школі.

У другому розділі висвітлюється організація та проведення констатувального етапу експерименту з проблеми дослідження, розкривається мета, завдання та вихідні положення експериментально-дослідного навчання, описується зміст експериментальної роботи з формування в учнів іншомовної соціокультурної компетенції за допомогою рольових ігор, аналізуються результати навчання, доводиться ефективність експериментальної роботи.

У заключній частині подаються загальні висновки за результатами дослідження.

У списку використаних джерел (82 од.) наведено перелік наукових і навчально-методичних робіт, опрацьованих автором у процесі дослідження.

Складовою частиною дослідницької роботи є додатки, які містять анкети для вчителів, завдання для констатувального, формувального та контрольного етапів експерименту, розробки рольових ігор, план-конспект уроку англійської мови в 4 класі тощо.

Це цікаво:

Діти - радість життя
Сім'я — це геніальне творіння природи й суспільства. Зв'язок двох осіб різної статі, що називається шлюбом, — це не просто природний союз і не просто цивільний договір, а передусім моральний союз, який виникає на основі взаємної любові, на довірі й перетворює подружжя в єдине ціле. Двоє людей, які ...

Характеристика трудових процесів, що виконує робітник
Оскільки в діяльності робітника переважає технологічний компонент, то необхідно визначити його особливості. Існує три групи трудових процесів які характеризується сукупністю дій людини, виконання його діяльності по заданому алгоритму залежно від ситуації. Діяльності робітника за фахом ” Слюсар конт ...

Поняття про професійну освіту
Автори Російської педагогічної енциклопедії чітко викладають основні складові професійного навчання у вузі, отже щодо визначення поняття, то професійна освіта являє собою «підготовку фахівців початкової, середньої і вищої кваліфікації для роботи в певній області діяльності. Як і загальна освіта, пр ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com