Особливості самооцінки молодших школярів з різним рівнем навчальних успіхів

Педагогіка і виховання » Особливості самооцінки молодших школярів з різним рівнем навчальних успіхів

Становлення української державності та побудова громадського суспільства, реформування школи на сучасному етапі відкрили широкі можливості для розвитку освіти, орієнтованої на людину, націю, пріоритети духовної культури, які визначають основні напрямки навчально-виховного процесу. Стрижнем сучасного виховного процесу є виховання життєвої позиції людини, становлення її як громадянина своєї держави, як особистості. Здатність до визначення своєї життєвої позиції опирається на здатність людини до реалістичного світосприймання і оцінки свого місця в світі та своєї цінності (самооцінки).

Немає нічого більш складного і більш важливого, ніж твереза, об'єктивна самооцінка. «Пізнай самого себе» – навчали великі мислителі давнини. Складно неупереджено контролювати свою поведінку, наслідки своїх вчинків. Ще більш складно об'єктивно оцінити своє місце в суспільстві, свої можливості, тому що найскладнішим є знання про себе.

Внутрішній світ особистості, її самосвідомість завжди перебували в центрі уваги не тільки філософів, учених, але й письменників і художників. Інтерес людини до себе, до свого внутрішнього світу здавна був предметом особливої уваги. Спочатку питання про «Я» співвідносився головним чином з пізнанням людиною самого себе як істоти мислячої – у цьому значенні і треба розуміти слова Декарта «Я мислю, отже, існую». Але потім стало очевидно, що людське «Я» набагато глибше і не вичерпується тільки розумовими властивостями. До складу «Я» входить все те найдорожче для людини, розлучаючись з яким вона як би втрачає частку самого себе.

«Є тільки одна й тільки одна річ у всесвіті, про яку ми знаємо більше, ніж могли б довідатися в результаті спостереження ззовні, – сказав К.С.Люiс. – Ця річ – ми самі. У нас є, так мовити, внутрішня інформація; ми в курсі справи». Поведінка людини завжди, так чи інакше, сполучається з його виставою про себе («образ «Я») і з тим, яким він праг би бути. Вивчення властивостей самосвідомості, адекватності самооцінок, структури й функцій «образа «Я» представляє не тільки теоретичний, але й практичний інтерес у зв'язку з формуванням життєвої позиції особистості.

Самооцінка - це та цінність, значущість якої надає собі індивід загалом та окремим сторонам своєї особистості, діяльності, поведінки. Це оцінка особистістю самої себе, своєї зовнішності, місця серед інших людей, своїх якостей і можливостей. Самооцінка впливає на поведінку, діяльність і розвиток особистості, її стосунки з іншими людьми. Відображаючи рівень задоволення чи незадоволення собою, самооцінка створює основу для сприймання власного успіху чи неуспіху в діяльності, досягнення мети певного рівня, тобто рівня домагань особистості.

Традиційно в практиці шкільного навчання основна увага приділяється знанням і вмінням. Особистісний розвиток дітей виявляється не настільки значимий для педагогів, оскільки він не оцінюється і не визначає якість їх роботи. Практика виховання й наукові дослідження дають підставу вважати, що вплив успішності у навчанні на становлення особистісного розвитку учня не однозначний, його наслідки залежать від багатьох факторів. Проте, постійна ситуація неуспіху, негативного оцінювання, безумовно, виступає для дитини як психотравма. Це, в свою чергу, викликає негативні емоційні переживання, спричиняє утворення компенсаторних механізмів, що детермінують шкільну та часом й соціальну дезадаптацію. Компенсаторні механізми, що кожного разу «вмикаються» в ситуації негативного оцінювання, порушують нормальний перебіг процесу становлення образу «Я». Це, в свою чергу, призводить до відхилень у становленні самооцінки.

Формування у молодших школярів адекватної позитивної самооцінки у зв'язку з навчальними досягненнями впливає на ставлення до школи і до процесу навчання в цілому, сприяє становленню інтересів, формування життєвої позиції, виступає як значущий етап розвитку особистості учнів, який повинен розумітися педагогом як одна з найважливіших завдань на початковому етапі навчання.

Проблема самооцінки розглядається багатьма вітчизняними та зарубіжними авторами в руслі філософських, соціально-психологічних та психологічних досліджень. Інтерес до проблеми формування самооцінки зумовлений тим, що вона є провідним компонентом у структурі самосвідомості особистості. Свій внесок у дослідження проблематики самооцінки зробили: Л.С.Виготський, С.Л.Рубінштейн, В.В. Столін, Ананьєв Б.Г., Божович Л.І., Чеснокова І.І., Є.А. Серебрякова, А.В.Захарова, М.І.Лісіна, Андрущенко Т.К., Ліпкіна А.І. та ін. У зарубіжних психологічних теоріях проблема самооцінки розглядалася А.Адлером, К.Роджерсом, Д.Куперсмітом, М.Розенбергом, У.Джемсом та ін.

Проблема впливу оцінних ставлень на самооцінку учня в різних своїх аспектах отримала відображення в працях багатьох дослідників проблем навчання (Б.Г.Ананьєв, Л. І. Божович, М.І.Алєксєєва, А.М.Алексюк, Л.С.Виготський, В.В.Давидов, Д.Б.Ельконін, Г.С.Костюк, А.І.Ліпкіна, І.Я.Лернер, Д.Максименко, О.М.Матюшкін, Н.С.Якіманська та інші). Великий внесок у розвиток шкільного оцінювання внесли такі вчителі новатори, як Ш.А.Амонашвілі, В.Ф.Шаталов, С.Т.Шацький та ін.

Сучасна школа ставить питання ставлення до учня, як суб'єкта навчальної діяльності. У зв'язку з цим виявлення психологічних умов і закономірностей розвитку самооцінки в учнів набувають надзвичайної актуальності, оскільки на перших етапах сприяють опануванню навчальної діяльності. Тому вчитель початкових класів повинен знати психологічні особливості молодших школярів та враховувати індивідуальні особливості самооцінки в навчальному процесі, здійснюючи індивідуальний і диференційований підхід у навчанні. Навчально виховний процес у початковій школі, який складається із ряду навчальних дисциплін, повинен сприяти не тільки засвоєнню специфічних знань, передбачених програмою, але й становленню школяра, як особистості. Тобто завдання вчителя сприяти формуванню адекватної, об’єктивної самооцінки кожного учня, як основи розвитку пізнавальної самостійності молодших школярів.

Питанням вивчення самооцінки присвячено багато наукових робіт, однак вплив навчальної успішності на формування та розвиток самооцінки дитини молодшого шкільного віку залишається вивченим недостатньо, особливо із психологічних позицій, хоча є однією з найгостріших проблем, які стоять перед сучасною школою і мають бути вирішені для забезпечення досягнення учнем успіхів у навчанні. Крім того, дане питання також постійно потребує перегляду, оскільки змінюється соціальна ситуація розвитку школяра в контексті загальних соціальних змін.

Отже, теоретичні і практичні дослідження самооцінки в молодшому шкільному віці і розвитку особистості дитини в учбовій діяльності, а також значущість і недостатня розробленість проблеми щодо вагомого значення самооцінки у житті молодшого школяра, обумовили вибір теми даного дослідження: «Вплив навчальної успішності на особливості самооцінки молодших школярів».

Об’єкт дослідження – самооцінка молодшого школяра, як складова самосвідомості.

Предмет дослідження – особливості самооцінки учнів молодшого шкільного віку в процесі навчання в початковій школі.

Мета дослідження – вивчити особливості самооцінки молодшого школяра із різним рівнем навчальної успішності впродовж навчання в початковій школі.

Гіпотеза дослідження: Успішність навчання школяра є значущою перемінною у формуванні позитивної самооцінки у дітей молодшого шкільного вуку.

Відповідно до мети й гіпотези були сформульовані такі основні завдання дослідження:

Здійснити аналіз наукових джерел з питань особливостей становлення самооцінки у дітей молодшого шкільного віку.

Розробити структуру дослідження та підібрати методики дослідження особливостей самооцінки учнів молодшого шкільного віку.

Провести дослідження щодо визначення особливостей впливу навчальної успішності учнів на їх самооцінку в процесі навчання в початковій школі.

Для вирішення поставлених завдань використовувався комплекс методів дослідження: теоретичні: аналіз та узагальнення психолого-педагогічної та навчально-методичної літератури; емпіричні: спостереження, бесіда; структуроване інтерв’ю, анкета соціальної підтримки дитини; синтезування результатів експерименту.

Організація і база дослідження. Дослідження проводилося на базі Київської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів.

Наукова новизна і теоретичне значення дослідження полягає в тому, що в роботі розкриваються особливості розвитку самооцінки у дітей молодшого шкільного віку з різним рівнем навчальних успіхів в умовах сучасної школи.

Практичне значення дослідження полягає у визначенні значущих чинників впливу на формування самооцінки дитини в молодшому шкільному віці у процесі навчальної діяльності. Результати дослідження можуть бути використані вчителями початкових класів, практичними психологами, викладачами і студентами вищих педагогічних закладів освіти.

Це цікаво:

Допрофільна підготовка
Здійснюється у 8–9-х класах з метою професійної орієнтації учнів, сприяння у виборі ними напряму профільного навчання у старшій школі. Форми її реалізації – введення курсів за вибором, поглиблене вивчення окремих предметів на диференційованій основі. Основна функція курсів за вибором – профорієнтац ...

Матеріали експериментального дослідження творчості дітей
В наш час активно розвивається логічно-орієнтовний підхід у навчанні і вихованні дітей в дошкільних навчальних закладах, обговорюються його основні принципи і шляхи реалізації. Одним із важливих принципів такого підходу є врахування індивідуальних особливостей кожної дитини. Для цього педагогам, як ...

Мультимедійні технології ознака сучасної вищої освіти
Мультимедіа (у перекладі – багатоваріантне середовище) є новою інформаційною технологією, тобто сукупністю прийомів, методів, способів продукування, обробки, зберігання й передавання аудіовізуальної інформації, заснованої на використанні компакт – дисків (CD - ROM). Це дає змогу поєднати в одному п ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com