Метод проектів як засіб формування комунікативної компетенції

Педагогіка і виховання » Метод проектів як засіб формування комунікативної компетенції

Знання іноземної мови стає однією з важливих вимог підготовки фахівців в умовах Болонського процесу. Сьогодні істотно змінюються вимоги до володіння іноземною мовою фахівцями всіх рівнів, першорядного значення набувають практичні навички, що передбачають знання мови в усному та писемному мовленні, уміння використовувати іноземну мову у своїй професійній діяльності.

Основний методичний принцип навчання іноземній мові – принцип комунікативності. Цей принцип передбачає таку організацію процесу навчання, за якої моделюються риси реального процесу комунікації. Студенти поетапно оволодівають уміннями говоріння (в діалогічній та монологічній формі).

Головною метою роботи викладача вважається створення на занятті таких психолого-педагогічних умов, які допомагають студентам досягти такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях; формування міжкультурних і комунікативних знань і вмінь; виховання конкурентоспроможної особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення.

Практично встановлено, що значний інтерес у студентів викликає застосування технології проектного навчання. На таких заняттях студенти займають більш активну навчальну позицію і такі заняття проходять на межі технології ділових ігор та технології колективного навчання. Ця технологія допомагає створити ситуацію успіху на заняттях. Адже коли будь-яка справа у тебе виходить, і при тому успішно, хочеться робити ще й ще, з'являється бажання удосконалюватись.

Технологія проектування передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості, а також використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну або групову протягом визначеного відрізку часу.

Варто зауважити, що суттю методу проектів є стимулювання інтересу студентів до розв’язання певних проблем, які передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, показ практичного застосування отриманих знань.

Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності студентів.

Батьківщиною методу проектів вважається США. Ще наприкінці XIX століття його називали також методом проблем і пов'язували з ідеями гуманістичного напряму в філософії та освіті, які розроблені американським філософом і педагогом Джоном Дьюї, а також його учнем В.Х. Килпатріком. Ідеї проектного навчання практично паралельно з розробками американських педагогів виникли в Росії під керівництвом російського педагога С.Т. Шацького в 1905 р. та знайшли свій подальший розвиток у роботах док. пед. наук, проф. Полата Е.С.

Основні вимоги до використання методу проектів

1. Наявність значущої з дослідницької або творчої точки зору проблеми (наприклад, організація ділової поїздки за кордон, проблеми сім'ї, проблема відносин між поколіннями, проблема влаштування на роботу тощо).

2. Практична, теоретична значимість результатів (наприклад, випуск газети, створення відеофільму, довідника чи посібника, мультимедійного продукту, оформлення кабінету тощо).

3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів на заняттях та у позанавчальний час.

4. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, висунення припущень щодо її рішення, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевого результату, підведення підсумків (використання методу «круглого столу», творчого звіту, захисту проекту тощо).

Виходячи з цього, можна визначити етапи проведення проекту (його структуру):

1. Презентація ситуацій, які дозволяють виявити одну або декілька проблем (дослідницьких, інформаційних, практичних) з обговорюваної теми.

2. Висунення припущень щодо рішення проблеми (мозковий штурм), тобто планування дій.

3. Обговорення можливих джерел інформації для перевірки висунутих припущень, обговорення оформлення результатів (пошук інформації).

4. Робота у групах над пошуком фактів, аргументів (створення продукту).

5. Презентація та захист проекту.

6. Оформлення проекту завершується створенням Портфоліо, тобто теки, до якої зібрані всі робочі матеріали проекту.

Таким чином, проект – це «шість П»: Проблема – Планування (проектування) – Пошук інформації – Продукт – Презентація – Портфоліо.

З іноземної мови метод проектів може використовуватися практично з будь-якої теми, оскільки програмовий матеріал підібрано з урахуванням практичного застосування мови. Головне – це сформулювати проблему, над якою студенти будуть працювати під час роботи над темою програми. Структура проекту, методи роботи, джерела інформації, оформлення результатів, тобто форма захисту проекту залежать від типу проекту.

Це цікаво:

Формування дискурсивної компетенції студентів філологічних факультетів вищих навчальних закладів
Згідно із Національною доктриною розвитку освіти України у ХХІ столітті, Законом про вищу освіту, Концепцією мовної освіти в Україні, Загальноєвропейськими рекомендаціями з мовної освіти та Концепцією навчання державної мови у школах України пріоритетним напрямом мовної освіти є формування мовної о ...

Можливість впровадження корекційних вправ в процесі фізичного виховання дітей дошкільного віку
Корекційні вправи впроваджують з метою виправлення мовних вад при використанні вправ спрямованих на умовно-рефлекторну діяльність. Нервові процеси, що виникають при умовно-рефлекторній діяльності, складним чином взаємодіють між собою. Поширення нервових процесів називається іррадіацією, а наступне ...

Ознайомлення із змістом задачі
Усвідомлення змісту задачі - необхідна умова її розв'язання. Учень не повинен приступати до її розв'язування, не зрозумівши її умови. Тому ознайомлення з задачею містить власне опанування її змісту і перевірку усвідомлення його дітьми. Учень ознайомлюється з задачею із слів учителя або самостійно. ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com