Метод проектів як засіб формування комунікативної компетенції

Педагогіка і виховання » Метод проектів як засіб формування комунікативної компетенції

Знання іноземної мови стає однією з важливих вимог підготовки фахівців в умовах Болонського процесу. Сьогодні істотно змінюються вимоги до володіння іноземною мовою фахівцями всіх рівнів, першорядного значення набувають практичні навички, що передбачають знання мови в усному та писемному мовленні, уміння використовувати іноземну мову у своїй професійній діяльності.

Основний методичний принцип навчання іноземній мові – принцип комунікативності. Цей принцип передбачає таку організацію процесу навчання, за якої моделюються риси реального процесу комунікації. Студенти поетапно оволодівають уміннями говоріння (в діалогічній та монологічній формі).

Головною метою роботи викладача вважається створення на занятті таких психолого-педагогічних умов, які допомагають студентам досягти такого рівня комунікативної компетенції, який був би достатнім для здійснення спілкування у різноманітних життєвих ситуаціях; формування міжкультурних і комунікативних знань і вмінь; виховання конкурентоспроможної особистості, здатної до самореалізації та самовдосконалення.

Практично встановлено, що значний інтерес у студентів викликає застосування технології проектного навчання. На таких заняттях студенти займають більш активну навчальну позицію і такі заняття проходять на межі технології ділових ігор та технології колективного навчання. Ця технологія допомагає створити ситуацію успіху на заняттях. Адже коли будь-яка справа у тебе виходить, і при тому успішно, хочеться робити ще й ще, з'являється бажання удосконалюватись.

Технологія проектування передбачає, з одного боку, використання різноманітних методів, засобів навчання, а з другого – інтегрування знань, умінь з різних галузей науки, техніки, творчості, а також використання педагогом сукупності дослідницьких, пошукових, творчих за своєю суттю методів, прийомів, засобів. Навчальне проектування орієнтоване перш за все на самостійну діяльність студентів – індивідуальну, парну або групову протягом визначеного відрізку часу.

Варто зауважити, що суттю методу проектів є стимулювання інтересу студентів до розв’язання певних проблем, які передбачають володіння визначеною сумою знань, та через проектну діяльність, яка передбачає розв'язання однієї або цілої низки проблем, показ практичного застосування отриманих знань.

Метою навчального проектування є створення педагогом таких умов під час освітнього процесу, за яких його результатом є індивідуальний досвід проектної діяльності студентів.

Батьківщиною методу проектів вважається США. Ще наприкінці XIX століття його називали також методом проблем і пов'язували з ідеями гуманістичного напряму в філософії та освіті, які розроблені американським філософом і педагогом Джоном Дьюї, а також його учнем В.Х. Килпатріком. Ідеї проектного навчання практично паралельно з розробками американських педагогів виникли в Росії під керівництвом російського педагога С.Т. Шацького в 1905 р. та знайшли свій подальший розвиток у роботах док. пед. наук, проф. Полата Е.С.

Основні вимоги до використання методу проектів

1. Наявність значущої з дослідницької або творчої точки зору проблеми (наприклад, організація ділової поїздки за кордон, проблеми сім'ї, проблема відносин між поколіннями, проблема влаштування на роботу тощо).

2. Практична, теоретична значимість результатів (наприклад, випуск газети, створення відеофільму, довідника чи посібника, мультимедійного продукту, оформлення кабінету тощо).

3. Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність студентів на заняттях та у позанавчальний час.

4. Використання дослідницьких методів: визначення проблеми, висунення припущень щодо її рішення, обговорення методів дослідження, оформлення кінцевого результату, підведення підсумків (використання методу «круглого столу», творчого звіту, захисту проекту тощо).

Виходячи з цього, можна визначити етапи проведення проекту (його структуру):

1. Презентація ситуацій, які дозволяють виявити одну або декілька проблем (дослідницьких, інформаційних, практичних) з обговорюваної теми.

2. Висунення припущень щодо рішення проблеми (мозковий штурм), тобто планування дій.

3. Обговорення можливих джерел інформації для перевірки висунутих припущень, обговорення оформлення результатів (пошук інформації).

4. Робота у групах над пошуком фактів, аргументів (створення продукту).

5. Презентація та захист проекту.

6. Оформлення проекту завершується створенням Портфоліо, тобто теки, до якої зібрані всі робочі матеріали проекту.

Таким чином, проект – це «шість П»: Проблема – Планування (проектування) – Пошук інформації – Продукт – Презентація – Портфоліо.

З іноземної мови метод проектів може використовуватися практично з будь-якої теми, оскільки програмовий матеріал підібрано з урахуванням практичного застосування мови. Головне – це сформулювати проблему, над якою студенти будуть працювати під час роботи над темою програми. Структура проекту, методи роботи, джерела інформації, оформлення результатів, тобто форма захисту проекту залежать від типу проекту.

Це цікаво:

Дослідно експериментальна робота щодо особливостей навчання учнів шестирічного віку
Становлення української державності, інтеграція у європейське світове співтовариство, відмова від тоталітарних методів управління державою і побудова громадського суспільства передбачають орієнтацію на Людину, пріоритети духовної культури, визначають основні напрями реформування навчально-виховного ...

Роль рукописних книг у вихованні й навчанні
У школах підвищеного п вищої типу рукописні кпити, перекладені й оригінальні, були і підручниками, І посібниками. За літературними пам'ятками, що збереглися, можемо уявити напрями, за якими здобували високу па той час освіту, та як формувався світогляд освіченої людини. Більшість після початкової ш ...

Співвідношення невизначеностей
Народження нової квантової механіки почалося з іншого її варіанта і дещо раніше – з роботи німецького фізика-теоретика В. Гейзенберга (1901-1976), яку він написав у червні 1925 року. Ве́рнер Карл Ге́йзенберг ( 1901 — 1976) — німецький фізик. Вернер Гейзенберг народився в Німеччині, в міст ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com