Запровадження модульно-рейтингової системи навчання у ВНЗ I-II рівня акредитації

Педагогіка і виховання » Запровадження модульно-рейтингової системи навчання у ВНЗ I-II рівня акредитації

Метою дослідження є виявлення, теоретичне обґрунтування доцільності запровадження модульно-рейтингової системи навчання та експериментальна перевірка її впливу на рівень якості підготовки молодших спеціалістів в Харківському машинобудівному коледжі.

В роботі було розглянуто особливості, позитивні і негативні елементи даної системи організації навчального процесу та виявлено проблеми її запровадження.

Дослідження показало, що модульно-рейтингова система навчання відіграє значну роль і може успішно використовуватися при вивченні будь-яких дисциплін при підготовці молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах першого та другого рівня акредитації. Порівняльний аналіз з традиційною системою навчання дає підстави визначити її як інноваційну, яка сприяє (теоретично і практично, культурно й соціально, дидактично і психологічно) розвитку національної освіти в напрямі гуманізації та демократизації суспільства.

Експериментальна перевірка підтвердила твердження про те, що розробка і впровадження в навчальний процес модульно-рейтингової системи навчання на прикладі дисципліни «Фізика» суттєво підвищить рівень якості підготовки молодших спеціалістів.

Целью исследования является выявление, теоретическое обоснование целесообразности внедрения модульно-рейтинговой системы обучения и экспериментальная проверка ее влияния на уровень качества подготовки младших специалистов в Харьковском машиностроительном колледже.

В работе были рассмотрены особенности, положительные и отрицательные элементы данной системы организации учебного процесса и выявлены проблемы ее внедрения.

Исследование показало, что модульно-рейтинговая система обучения играет значительную роль и может успешно использоваться при изучении любых дисциплин при подготовке младших специалистов в высших учебных заведениях первого и второго уровня аккредитации. Сравнительный анализ с традиционной системой обучения дает основания определить ее как инновационную, которая содействует (теоретически и практически, культурно и социально, дидактически и психологически) развитию национального образования в направлении гуманизации и демократизации общества.

Экспериментальная проверка подтвердила утверждение о том, что разработка и внедрение в учебный процесс модульно-рейтинговой системы обучения на примере дисциплины «Физика» существенно повысит уровень качества подготовки младших специалистов.

Останніми роками педагогічними працівниками і фахівцями навчальних закладів йде активний пошук нових технологій і методик оцінювання. Зокрема, це рейтингова технологія оцінювання, побудована на принципі визначення оцінки (рейтингу) на підставі оцінок за всі контрольні і навчальні елементи, включаючи самостійну роботу. Саме такий підхід вимагається болонськими домовленостями і методикою кредитно-модульного зарахування обсягів навчального матеріалу.

В зв’язку з цим виникають протиріччя між вимогами щодо демократизації навчального процесу, зміною ролі і функцій викладача та діючою нормативною базою з організації навчального процесу в вищих навчальних закладах; між чинною системою стандартів освіти та вимогами щодо динамічності і варіативності змісту навчання; між необхідністю розвитку самостійної навчальної роботи і станом її розвитку і оцінювання.

Саме ці протиріччя, недостатність теоретичної розробленості проблеми модульно-рейтингової технології організації навчального процесу та прагнення педагогів до вдосконалення оцінювання навчальних досягнень студентів свідчать про актуальність теми дослідження.

Об’єктом дослідження є модульно-рейтингова система навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

Предметом дослідження є процес запровадження модульно-рейтингової системи навчання у вищих навчальних закладах для підготовки молодших спеціалістів.

Метою дослідження є виявлення, теоретичне обґрунтування доцільності запровадження модульно-рейтингової системи навчання та експериментальна перевірка її впливу на рівень якості підготовки молодших спеціалістів в Харківському машинобудівному коледжі.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан теоретичної розробки модульно-рейтингових технологій навчання.

2. Дослідити сучасний досвід впровадження модульно-рейтингової технології в навчальний процес у вищій школі.

3. Експериментально перевірити вплив модульно-рейтингової системи навчання на якість підготовки молодших спеціалістів в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фізика».

4. Розробити методичні рекомендації щодо впровадження модульно-рейтингового контролю в навчання.

Методи дослідження. Теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних і досліджених даних, застосованих для виявлення стану розробки досліджуваної проблеми. Емпіричні – спостереження, бесіда, опитування, тестування.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в результаті його проведення визначені принципи поділу навчальної дисципліни на модулі; сформульовані принципи визначення рейтингових показників, які асоціюються зі звичною чотирибальною технологією оцінювання знань і таким чином забезпечується легкість і простота адаптації студентів до нових умов навчання.

Практичне значення результатів досліджень та пропозицій автора полягає:

1) доведено можливість впровадження модульно-рейтингової системи на певному, визначеному етапі в межах окремої дисципліни у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації;

2) розроблені робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік для студентів спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» з предмета «Фізика», модульно-рейтинговий план навчальної дисципліни для спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів», а також, контрольно-залікове завдання по модулю №2 з предмета «Фізика» для спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» можуть бути використані в процесі викладання викладачами і організаторами навчального процесу вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Сучасні наукові дослідження і практика педагогічної діяльності в системі вищої освіти все більше висувають на порядок денний проблеми, які в традиційних умовах є не чим іншим як звичними складностями в організації навчального процесу. До таких проблем відносяться нові погляди на зміст підготовки фахівців, на принципову відмінну від існуючою систему організації навчання, підвищення ролі самостійної навчальної діяльності студентів і т.і. Але найбільший вплив на визначення і формування напрямків розвитку вищої освіти має прийняття суспільством вектору інтеграції національної вищої освіти в європейську систему. Свідченням тому є підписання Україною в 2005 році так званої Болонської угоди і реалізація вимог цієї угоди у вигляді цілої низки заходів і дій.

Перші кроки впровадження болонських принципів показали, що вищим навчальним закладам всіх рівнів акредитації треба буде вирішити ряд протиріч, які пов'язані як з організаційними проблемами, так і з проблемами дидактичного плану. Основними з них ми вважаємо:

- протиріччя між вимогами щодо демократизації навчального процесу, зміною ролі і функцій викладача та діючою нормативною базою з організації навчального процесу в вищих навчальних закладах;

- протиріччя між чинною системою стандартів освіти та вимогами щодо динамічності і варіативності змісту навчання;

- протиріччя між необхідністю розвитку самостійної навчальної роботи і станом її розвитку і оцінювання.

Саме ці протиріччя визначили напрямок дослідження, сутність якого полягає в дослідженні ефективності модульно-рейтингової системи організації навчального процесу при підготовці молодших спеціалістів.

Вивчення наявних праць вчених - дидактиків свідчить, що вже в середині 80-х років минулого століття багато з них, і зокрема А.М. Алексюк, І.М.Богданова, І.Є. Булах та інші, сформулювали основні принципи структурування навчального матеріалу на окремі модулі, створення спеціальних модульних програм. В той же час в Київському університеті почала впроваджуватись в практику технологія модульного навчання за зразком зарубіжних університетів. Але, на думку її авторів, вона не могла бути реалізована в повному обсязі з причин відсутності її законодавчої підтримки.

На наш погляд, і це підтверджує досвід цілого ряду навчальних закладів, поряд з модульною технологією організації навчання проблемним залишається питання забезпечення максимальної об'єктивності оцінки навчальних досягнень студентів. У теперішній час існують найрізноманітніші технології оцінювання. Це й звична чотирибальна, шкільна дванадцятибальна, японська стобальна, європейська символьна і багато інших. Всі вони започатковувались як засіб підвищення ефективності контролю в навчальному процесі, як система зрозумілих оцінок.

Не аналізуючи позитивні і негативні сторони кожної з цих технологій, підкреслимо, що оцінювання навчальних досягнень студентів залишається досить складною проблемою в роботі викладачів. Про це свідчить досить велика кількість досліджень і публікацій, практичний пошук педагогів. В той же час слід відмітити, що переважна частина цих публікацій присвячена проблемам, пов'язаним з реалізацією нині діючої в школі дванадцятибальної шкали. Дослідники вважають, що ця шкала дала досить потужний поштовх в демократизації навчання, створенні більш комфортних психологічних умов для учня і т.і. Разом з тим є думки, що дванадцятибальна шкала має досить вузькі рамки застосування, а саме - лише в школі. В вищому навчальному закладі не може бути студента, який має як майбутній фахівець оцінки 1 - 3. Це буде свідченням абсолютної непрофесійності фахівця. Але з іншої сторони - це позитивна оцінка.

Останніми роками педагогічними працівниками і фахівцями навчальних закладів йде активний пошук нових технологій і методик оцінювання. Зокрема, це рейтингова технологія оцінювання, побудована на принципі визначення оцінки (рейтингу) на підставі оцінок за всі контрольні і навчальні елементи, включаючи самостійну роботу. Саме такий підхід вимагається болонськими домовленостями і методикою кредитно-модульного зарахування обсягів навчального матеріалу.

Саме ці протиріччя, недостатність теоретичної розробленості проблеми модульно-рейтингової технології організації навчального процесу та прагнення педагогів до вдосконалення оцінювання навчальних досягнень студентів свідчать про актуальність обраної теми.

В якості об'єкта дослідження ми обрали модульно-рейтингову систему навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

Предметом дослідження є процес запровадження модульно-рейтингової системи навчання у вищих навчальних закладах для підготовки молодших спеціалістів.

Об'єкт та предмет дослідження визначили мету дослідження. Вона полягає в виявленні, теоретичному обґрунтуванні доцільності запровадження модульно-рейтингової системи та експериментальній перевірці її впливу на рівень якості підготовки молодших спеціалістів в Харківському машинобудівному коледжі.

Об'єкт, предмет, мета й гіпотеза дослідження обумовили постановку таких його завдань:

1. Проаналізувати стан теоретичної розробки модульно-рейтингових технологій навчання.

2. Дослідити сучасний досвід впровадження модульно-рейтингової технології в навчальний процес.

3. Експериментально перевірити вплив модульно-рейтингової системи навчання на якість підготовки молодших спеціалістів в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фізика» .

4. Розробити методичні рекомендації щодо впровадження модульно-рейтингового контролю в навчання.

Апробація роботи здійснювалась шляхом доповідей на засіданні циклової комісії коледжу та методичному об'єднанні викладачів фізики ВНЗ І – ІІ рівня акредитації міста Харкова та Харківської області. Досвід навчальної діяльності узагальнено і викладено у тезах доповідей на Харківських обласних науково-методичних конференціях педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації «Якісний контроль та оцінка навчальних досягнень студентів – один з дидактичних засобів управління процесом підготовки висококваліфікованих фахівців» (26-27 лютого 2002 року) та «Самостійна навчальна робота як фактор підвищення пізнавальної активності студентів» (26-27 лютого 2003 року) .

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в результаті його проведення визначені принципи поділу навчальної дисципліни на модулі; сформульовані принципи визначення рейтингових показників, які асоціюються зі звичною чотирибальною технологією оцінювання знань і таким чином забезпечується легкість і простота адаптації студентів до нових умов навчання.

Практичне значення результатів досліджень та пропозицій автора полягає у доведенні можливості впровадження модульно-рейтингової системи на певному, визначеному етапі в межах окремої дисципліни; розробці робочої навчальної програми на 2009-2010 навчальний рік для студентів спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» з предмета «Фізика», модульно-рейтингового плану навчальної дисципліни для спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів», а також, контрольно-залікове завдання по модулю №2 з предмета «Фізика» для спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» можуть бути використані в процесі викладання викладачами і організаторами навчального процесу вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Це цікаво:

Організація перед випускної виробничої практики
Навчально-виробничий процес у професійно-технічних училищах і виробничі процеси на базових підприємствах (майбутніх робочих місцях практики учнів) здійснюються незалежно один від одного. Завдання майстра полягає у тому, щоб визначити виробничі процеси і відповідні робочі місця, що сприяють найкращі ...

Психолого-педагогічні основи екологічного виховання
Науково-технічний прогрес викликав бурхливий розвиток промисловості, сільського господарства, транспорту, зумовив появу великої кількості шкідливих речовин, побутових і виробничих відходів, що суттєво забруднюють і руйнують навколишнє середовище, викликають незворотні зміни в біосфері Землі. Спеціа ...

Виховний простір як педагогічний феномен, можливості та варіанти його створення
В умовах сьогодення знову актуальними є думки А. Макаренка стосовно взаємовпливу особистості та середовища. Науковці різних країн здійснюють дослідження в цьому напрямку. Опосередкований вплив на особистість, що формується, найоптимальніше виявляється в середовищі, в якому вчитель, вихователь «розм ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com