Запровадження модульно-рейтингової системи навчання у ВНЗ I-II рівня акредитації

Педагогіка і виховання » Запровадження модульно-рейтингової системи навчання у ВНЗ I-II рівня акредитації

Метою дослідження є виявлення, теоретичне обґрунтування доцільності запровадження модульно-рейтингової системи навчання та експериментальна перевірка її впливу на рівень якості підготовки молодших спеціалістів в Харківському машинобудівному коледжі.

В роботі було розглянуто особливості, позитивні і негативні елементи даної системи організації навчального процесу та виявлено проблеми її запровадження.

Дослідження показало, що модульно-рейтингова система навчання відіграє значну роль і може успішно використовуватися при вивченні будь-яких дисциплін при підготовці молодших спеціалістів у вищих навчальних закладах першого та другого рівня акредитації. Порівняльний аналіз з традиційною системою навчання дає підстави визначити її як інноваційну, яка сприяє (теоретично і практично, культурно й соціально, дидактично і психологічно) розвитку національної освіти в напрямі гуманізації та демократизації суспільства.

Експериментальна перевірка підтвердила твердження про те, що розробка і впровадження в навчальний процес модульно-рейтингової системи навчання на прикладі дисципліни «Фізика» суттєво підвищить рівень якості підготовки молодших спеціалістів.

Целью исследования является выявление, теоретическое обоснование целесообразности внедрения модульно-рейтинговой системы обучения и экспериментальная проверка ее влияния на уровень качества подготовки младших специалистов в Харьковском машиностроительном колледже.

В работе были рассмотрены особенности, положительные и отрицательные элементы данной системы организации учебного процесса и выявлены проблемы ее внедрения.

Исследование показало, что модульно-рейтинговая система обучения играет значительную роль и может успешно использоваться при изучении любых дисциплин при подготовке младших специалистов в высших учебных заведениях первого и второго уровня аккредитации. Сравнительный анализ с традиционной системой обучения дает основания определить ее как инновационную, которая содействует (теоретически и практически, культурно и социально, дидактически и психологически) развитию национального образования в направлении гуманизации и демократизации общества.

Экспериментальная проверка подтвердила утверждение о том, что разработка и внедрение в учебный процесс модульно-рейтинговой системы обучения на примере дисциплины «Физика» существенно повысит уровень качества подготовки младших специалистов.

Останніми роками педагогічними працівниками і фахівцями навчальних закладів йде активний пошук нових технологій і методик оцінювання. Зокрема, це рейтингова технологія оцінювання, побудована на принципі визначення оцінки (рейтингу) на підставі оцінок за всі контрольні і навчальні елементи, включаючи самостійну роботу. Саме такий підхід вимагається болонськими домовленостями і методикою кредитно-модульного зарахування обсягів навчального матеріалу.

В зв’язку з цим виникають протиріччя між вимогами щодо демократизації навчального процесу, зміною ролі і функцій викладача та діючою нормативною базою з організації навчального процесу в вищих навчальних закладах; між чинною системою стандартів освіти та вимогами щодо динамічності і варіативності змісту навчання; між необхідністю розвитку самостійної навчальної роботи і станом її розвитку і оцінювання.

Саме ці протиріччя, недостатність теоретичної розробленості проблеми модульно-рейтингової технології організації навчального процесу та прагнення педагогів до вдосконалення оцінювання навчальних досягнень студентів свідчать про актуальність теми дослідження.

Об’єктом дослідження є модульно-рейтингова система навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

Предметом дослідження є процес запровадження модульно-рейтингової системи навчання у вищих навчальних закладах для підготовки молодших спеціалістів.

Метою дослідження є виявлення, теоретичне обґрунтування доцільності запровадження модульно-рейтингової системи навчання та експериментальна перевірка її впливу на рівень якості підготовки молодших спеціалістів в Харківському машинобудівному коледжі.

Завдання дослідження:

1. Проаналізувати стан теоретичної розробки модульно-рейтингових технологій навчання.

2. Дослідити сучасний досвід впровадження модульно-рейтингової технології в навчальний процес у вищій школі.

3. Експериментально перевірити вплив модульно-рейтингової системи навчання на якість підготовки молодших спеціалістів в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фізика».

4. Розробити методичні рекомендації щодо впровадження модульно-рейтингового контролю в навчання.

Методи дослідження. Теоретичні – аналіз, синтез, порівняння, узагальнення, систематизація теоретичних і досліджених даних, застосованих для виявлення стану розробки досліджуваної проблеми. Емпіричні – спостереження, бесіда, опитування, тестування.

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в результаті його проведення визначені принципи поділу навчальної дисципліни на модулі; сформульовані принципи визначення рейтингових показників, які асоціюються зі звичною чотирибальною технологією оцінювання знань і таким чином забезпечується легкість і простота адаптації студентів до нових умов навчання.

Практичне значення результатів досліджень та пропозицій автора полягає:

1) доведено можливість впровадження модульно-рейтингової системи на певному, визначеному етапі в межах окремої дисципліни у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації;

2) розроблені робоча навчальна програма на 2009-2010 навчальний рік для студентів спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» з предмета «Фізика», модульно-рейтинговий план навчальної дисципліни для спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів», а також, контрольно-залікове завдання по модулю №2 з предмета «Фізика» для спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» можуть бути використані в процесі викладання викладачами і організаторами навчального процесу вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Сучасні наукові дослідження і практика педагогічної діяльності в системі вищої освіти все більше висувають на порядок денний проблеми, які в традиційних умовах є не чим іншим як звичними складностями в організації навчального процесу. До таких проблем відносяться нові погляди на зміст підготовки фахівців, на принципову відмінну від існуючою систему організації навчання, підвищення ролі самостійної навчальної діяльності студентів і т.і. Але найбільший вплив на визначення і формування напрямків розвитку вищої освіти має прийняття суспільством вектору інтеграції національної вищої освіти в європейську систему. Свідченням тому є підписання Україною в 2005 році так званої Болонської угоди і реалізація вимог цієї угоди у вигляді цілої низки заходів і дій.

Перші кроки впровадження болонських принципів показали, що вищим навчальним закладам всіх рівнів акредитації треба буде вирішити ряд протиріч, які пов'язані як з організаційними проблемами, так і з проблемами дидактичного плану. Основними з них ми вважаємо:

- протиріччя між вимогами щодо демократизації навчального процесу, зміною ролі і функцій викладача та діючою нормативною базою з організації навчального процесу в вищих навчальних закладах;

- протиріччя між чинною системою стандартів освіти та вимогами щодо динамічності і варіативності змісту навчання;

- протиріччя між необхідністю розвитку самостійної навчальної роботи і станом її розвитку і оцінювання.

Саме ці протиріччя визначили напрямок дослідження, сутність якого полягає в дослідженні ефективності модульно-рейтингової системи організації навчального процесу при підготовці молодших спеціалістів.

Вивчення наявних праць вчених - дидактиків свідчить, що вже в середині 80-х років минулого століття багато з них, і зокрема А.М. Алексюк, І.М.Богданова, І.Є. Булах та інші, сформулювали основні принципи структурування навчального матеріалу на окремі модулі, створення спеціальних модульних програм. В той же час в Київському університеті почала впроваджуватись в практику технологія модульного навчання за зразком зарубіжних університетів. Але, на думку її авторів, вона не могла бути реалізована в повному обсязі з причин відсутності її законодавчої підтримки.

На наш погляд, і це підтверджує досвід цілого ряду навчальних закладів, поряд з модульною технологією організації навчання проблемним залишається питання забезпечення максимальної об'єктивності оцінки навчальних досягнень студентів. У теперішній час існують найрізноманітніші технології оцінювання. Це й звична чотирибальна, шкільна дванадцятибальна, японська стобальна, європейська символьна і багато інших. Всі вони започатковувались як засіб підвищення ефективності контролю в навчальному процесі, як система зрозумілих оцінок.

Не аналізуючи позитивні і негативні сторони кожної з цих технологій, підкреслимо, що оцінювання навчальних досягнень студентів залишається досить складною проблемою в роботі викладачів. Про це свідчить досить велика кількість досліджень і публікацій, практичний пошук педагогів. В той же час слід відмітити, що переважна частина цих публікацій присвячена проблемам, пов'язаним з реалізацією нині діючої в школі дванадцятибальної шкали. Дослідники вважають, що ця шкала дала досить потужний поштовх в демократизації навчання, створенні більш комфортних психологічних умов для учня і т.і. Разом з тим є думки, що дванадцятибальна шкала має досить вузькі рамки застосування, а саме - лише в школі. В вищому навчальному закладі не може бути студента, який має як майбутній фахівець оцінки 1 - 3. Це буде свідченням абсолютної непрофесійності фахівця. Але з іншої сторони - це позитивна оцінка.

Останніми роками педагогічними працівниками і фахівцями навчальних закладів йде активний пошук нових технологій і методик оцінювання. Зокрема, це рейтингова технологія оцінювання, побудована на принципі визначення оцінки (рейтингу) на підставі оцінок за всі контрольні і навчальні елементи, включаючи самостійну роботу. Саме такий підхід вимагається болонськими домовленостями і методикою кредитно-модульного зарахування обсягів навчального матеріалу.

Саме ці протиріччя, недостатність теоретичної розробленості проблеми модульно-рейтингової технології організації навчального процесу та прагнення педагогів до вдосконалення оцінювання навчальних досягнень студентів свідчать про актуальність обраної теми.

В якості об'єкта дослідження ми обрали модульно-рейтингову систему навчання у вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації.

Предметом дослідження є процес запровадження модульно-рейтингової системи навчання у вищих навчальних закладах для підготовки молодших спеціалістів.

Об'єкт та предмет дослідження визначили мету дослідження. Вона полягає в виявленні, теоретичному обґрунтуванні доцільності запровадження модульно-рейтингової системи та експериментальній перевірці її впливу на рівень якості підготовки молодших спеціалістів в Харківському машинобудівному коледжі.

Об'єкт, предмет, мета й гіпотеза дослідження обумовили постановку таких його завдань:

1. Проаналізувати стан теоретичної розробки модульно-рейтингових технологій навчання.

2. Дослідити сучасний досвід впровадження модульно-рейтингової технології в навчальний процес.

3. Експериментально перевірити вплив модульно-рейтингової системи навчання на якість підготовки молодших спеціалістів в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фізика» .

4. Розробити методичні рекомендації щодо впровадження модульно-рейтингового контролю в навчання.

Апробація роботи здійснювалась шляхом доповідей на засіданні циклової комісії коледжу та методичному об'єднанні викладачів фізики ВНЗ І – ІІ рівня акредитації міста Харкова та Харківської області. Досвід навчальної діяльності узагальнено і викладено у тезах доповідей на Харківських обласних науково-методичних конференціях педагогічних працівників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації «Якісний контроль та оцінка навчальних досягнень студентів – один з дидактичних засобів управління процесом підготовки висококваліфікованих фахівців» (26-27 лютого 2002 року) та «Самостійна навчальна робота як фактор підвищення пізнавальної активності студентів» (26-27 лютого 2003 року) .

Наукова новизна дослідження полягає в тому, що в результаті його проведення визначені принципи поділу навчальної дисципліни на модулі; сформульовані принципи визначення рейтингових показників, які асоціюються зі звичною чотирибальною технологією оцінювання знань і таким чином забезпечується легкість і простота адаптації студентів до нових умов навчання.

Практичне значення результатів досліджень та пропозицій автора полягає у доведенні можливості впровадження модульно-рейтингової системи на певному, визначеному етапі в межах окремої дисципліни; розробці робочої навчальної програми на 2009-2010 навчальний рік для студентів спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» з предмета «Фізика», модульно-рейтингового плану навчальної дисципліни для спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів», а також, контрольно-залікове завдання по модулю №2 з предмета «Фізика» для спеціальності 5.05050306 «Виробництво двигунів» можуть бути використані в процесі викладання викладачами і організаторами навчального процесу вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації.

Це цікаво:

Дослідження культуролого-педагогічних тенденцій в загальній та військовій історії
В історії людства існували різні естетичні теорії та тенденції. Їх сучасний аналіз відкриває велику картину світового розвитку, всього людського життя. Особливе місце тут займає античність, коли були поставлені майже всі проблеми, які потім розроблялись чисельними філософськими школами і педагогічн ...

Новорічна флористика
Новий рік та Різдво – це свята, які близькі нам з дитинства. Ми їх з нетерпінням чекаємо, готуємо один одному подарунки. З цими святами у нас пов’язані надії та сподівання на чудо, мрії та їх здійснення, тепло домашнього затишку, закріплення родинних стосунків та передача інформації молодому поколі ...

Вимоги до обладнання та організації робочого місця
Штучне освітлення: на вертикальній поверхні монітора - не більше 200 лк; на поверхні клавіатури - не менше 400 лк. У поле зору учнів, які працюють за комп’ютерами, не повинні потрапляти об’єкти, яскравість яких суттєво відрізняється від яскравості екрану - вікна, світильники. Аналогічно слід запобі ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com