Методика проведення предметних уроків із природознавства

Педагогіка і виховання » Методика проведення предметних уроків із природознавства

Основним напрямом в роботі сучасної школи є подальше вдосконалення навчально-виховного процесу, а в цьому вдосконаленні вирішальне місце належить глибоко продуманій, науково обґрунтованій системі роботи в усіх ланках школи. В інтенсифікації навчального процесу велика роль відводиться удосконаленню організаційних форм, а також методів і прийомів, у яких протікає навчальний процес. Основною формою організації навчального процесу залишається урок, на якому вирішуються завдання єдності навчання, виховання і розвитку дітей. В початковій школі значне місце відводиться предметним урокам, які проводяться під час вивчення природознавства. Їх прийоми також використовуються на уроках із всіх предметів початкового навчання.

Предметність як найважливіший дидактичний принцип початкового навчання сприяє активізації пізнавальної діяльності дітей. Особливо велика роль предметності в навчанні молодших школярів, які володіють значною мірою конкретним мисленням. Засвоєння знань дітьми відбувається більш успішно при широкому використанні прийомів роботи з натуральними предметами. В цих випадках діти отримують осмисленні і міцні знання, що мають практичне значення, причому з меншими затратами сил та енергії, а також психічних зусиль як учителя, так і учнів.

У класифікації уроків за дидактичною метою виділяють чотири групи: вступні, повідомлення нового матеріалу, узагальнюючі та контрольно-повторювальні. Іноді останні дві групи уроків об’єднують в одну - узагальнюючі. До групи уроків повідомлення нового матеріалу відносяться і предметні уроки. Виділення їх обумовлено значною роллю предметності, тобто вивчення предметів у натурі, при безпосередній участі різних органів чуття.

Предметні уроки забезпечують сприймання предметів і явищ природи різними органами чуття. Вони мобілізують діяльність тих органів сприймання, які на уроках іншого типу перебувають у пасивному стані. На таких уроках школярі мають можливість розглянути той або інший предмет, випробувати його твердість, відчути запах, іноді скуштувати на смак, порівняти різні предмети між собою, встановити в них спільні та відмінні ознаки.

Уміло проведені предметні уроки активізують процес навчання, розвивають у дітей творчу ініціативу та підвищують інтерес учнів до роботи. Значення предметних уроків полягає і в тому, що вчитель не лише пропонує учням для розглядання конкретний матеріал, а й навчає їх уважно спостерігати за даним предметом чи явищем, виділяти його істотні та неістотні ознаки, підмічати схожість і відмінність з іншими предметами і на цій основі робити висновки, узагальнення.

На предметному уроці широко застосовуються групові та парні форми роботи. Це виробляє у молодших школярів навички колективної праці, дисциплінує їх. На цих уроках виховується акуратність, ретельність у роботі, діти здобувають навички проведення лабораторної роботи.

Проблему проведення предметних уроків у початковій школі досліджувало багато вчених-педагогів та методистів. Зокрема, в працях Т.М. Байбари, О.А. Біди, В.Ф. Гетьмана, Н.С. Коваль, З.О. Клепініної, М.М. Скаткіна та інших, наголошується, що успішне оволодіння учнями природничими знаннями значною мірою залежить від рівня опанування ними вміннями та навичками спостерігати за живою та неживою природою, аналізувати тіла і явища навколишнього світу. Проте, більшість дослідників розглядають в основному лише загальні питання методики проведення предметних уроків, визначають їх сутність і види, пропонують завдання для розвитку спостережливості молодших школярів. Тому, на нашу думку, проблема організації та проведення предметних уроків із курсу "Я і Україна. Природознавство" в початковій школі є ще не до кінця дослідженою.

Необхідність підвищити ефективність методики організації і проведення предметних уроків зумовили вибір теми дипломної роботи: "Методика проведення предметних уроків із природознавства".

Об’єктом дослідження дипломної роботи є предметний урок із курсу "Я і Україна. Природознавство" в початковій школі.

Предмет дослідження - шляхи вдосконалення методики організації та проведення предметних уроків із курсу "Я і Україна. Природознавство" в початковій школі.

Мета дослідження: обґрунтувати шляхи удосконалення методики організації та проведення предметних уроків із природознавства в початковій школі та визначити їх вплив на рівні сформованості природничих знань молодших школярів.

Гіпотеза дослідження: оволодіння молодшими школярами природничими знаннями, уміннями, навичками відбуватиметься якісніше за умови цілеспрямованої, систематичної, методично обґрунтованої організації предметних уроків.

Відповідно до мети дослідження і висунутої гіпотези в дипломній роботі вирішувались наступні завдання:

Проаналізувати теоретичні аспекти розвитку проблеми організації та проведення предметних уроків із природознавства в початковій школі.

Вивчити стан проблеми дослідження в практиці роботи сучасної початкової школи.

Обґрунтувати шляхи удосконалення методики організації та проведення предметних уроків із курсу "Я і Україна. Природознавство" в початковій школі.

Експериментально перевірити вплив проведення предметних уроків на рівні сформованості природничих знань молодших школярів.

Із метою реалізації поставлених завдань нами застосовувались теоретичні та емпіричні методи дослідження: теоретичний аналіз дидактичної і методичної літератури, чинних навчальних програм і підручників із курсу "Я і Україна" для початкової школи; спостереження за навчально-виховним процесом початкової школи; педагогічний експеримент; анкетування; бесіди з учителями; тестування учнів; кількісний та якісний аналіз результатів дослідження.

Провідним методом дослідження був педагогічний експеримент, який проводився на базі загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів с. Велика Вільшаниця Львівської області. Експериментальним навчанням було охоплено 25 учнів 3 класу.

Наше експериментальне дослідження носило теоретико-експериментальний характер і проводилось у три етапи.

На констатувальному етапі експерименту було розкрито зміст поняття "предметний урок", з’ясовано його значення у навчально-вихованому процесі початкової школи, методи і прийоми проведення предметних уроків та стан проблеми дослідження в практиці роботи сучасної початкової школи.

На формувальному етапі в навчально-виховний процес початкової загальноосвітньої школи впроваджувалась методика організації і проведення предметних уроків із курсу "Я і Україна. Природознавство" в 3 класі.

На підсумковому етапі узагальнювались й аналізувались результати експериментального дослідження, формулювалися висновки.

Структура дипломної роботи. Дипломна робота складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Це цікаво:

Аналіз диференційованого підходу у навчанні математики молодших школярів у педагогічному досвіді
Одне з головних завдань, яке закладено в Державному стандарті початкової загальної освіти – це орієнтація системи освіти на дитячу особистість, її розвиток. Освіта ХХІ століття – це освіта для людини. Практика доводить, що особистісно-розвивальна спрямованість освіти неможлива без диференційованого ...

Педагогічні та психологічні основи формування інтелекту
У широкому контексті під поняттям інтелект розуміють усю пізнавальну здатність людини – відчуття, сприйняття, пам’ять, уявлення, мислення ; у вузькому – загальну здатність індивіда пізнавати світ і розв’язувати проблеми, що визначають успішність у певному виді діяльності. До цього також можна додат ...

Діагностика рівнів творчої і професійної компетентності вчителя вищої категорії під час проходження атестації
I блок – теоретичний (30 балів) 1. Чи читали ви статтю Л. Виготського «Мислення і мова» 2. Чи знайомі ви – з психологічною теорією поетапного формування розумових дій Л. Гальперіна, Н. Тализіна – діяльнішого підходу до навчання Л. С. Виготського – розвиваючого навчання Д. Ельконіна та В. Давидова 3 ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com