Методика використання ігрових прийомів у навчанні фонетики учнів початкової школи

Педагогіка і виховання » Методика використання ігрових прийомів у навчанні фонетики учнів початкової школи

Сьогодні в Україні відбуваються динамічні перетворення у політичному, соціально-економічному і культурному житті. Зростає потреба суспільства в людях, що володіють іноземною мовою як засобом спілкування. Зростає реальна можливість для учнів спілкуватися зі своїми зарубіжними ровесниками через Інтернет, у міжнародних літніх таборах тощо. Реалії сьогодення ставлять перед ними проблему оволодіння мовою як засобом спілкування та взаємодії. Усе це суттєво вплинуло на підхід до іноземної мови як навчального предмета. Необхідність навчити школярів використовувати іноземну мову як інструмент у діалозі культур різних країн світу спонукає науковців-методистів і вчителів-практиків переосмислювати цілі іншомовного навчання та акцентувати увагу на пошуках дієвих засобів їх досягнення.

Початкова школа є першою сходинкою в реалізації стратегічної мети навчального предмета «Іноземна мова». На початковому етапі закладаються основи комунікативної компетенції, що дають змогу здійснювати іншомовне спілкування і взаємодію дітей на елементарному рівні, в тому числі і з носіями мови. При цьому повинні бути максимально враховані реальні потреби та інтереси учнів у спілкуванні й пізнавальній діяльності.

Практичною метою навчання іноземних мов у початковій школі є розвиток здатності молодшого школяра до спілкування іноземною мовою.

Реалізація цієї мети пов'язана із формуванням в учнів таких комунікативних умінь:

- розуміти і породжувати іншомовне висловлювання відповідно до конкретної ситуації спілкування, мовної задачі і комунікативного наміру;

- здійснювати свою мовленнєву і немовленнєву поведінку, беручи до уваги правила спілкування і національно-культурні особливості країни мови, що вивчається;

- користуватися раціональними прийомами оволодіння іноземною мовою і самостійно удосконалюватися в цьому.

Здатність до спілкування іноземною мовою передбачає також формування в учнів якостей, що роблять процес оволодіння мовою як засобом міжкультурної комунікації ефективним, а саме:

— інтересу і позитивного ставлення до мови, що вивчається, до культури народу, що розмовляє цією мовою;

— загальнолюдської свідомості;

— розуміння себе як особистості, яка належить до певної мовної і культурної спільноти;

— самостійності у певних видах навчальної діяльності;

— розуміння важливості вивчення іноземної мови.

Важливим є також розвиток в учнів загальномовних, інтелектуальних, пізнавальних здібностей, емоцій і почуттів, стимулювання психічних процесів, які є базисними в оволодінні іншомовним спілкуванням, виховання культури спілкування в різних видах колективної взаємодії, а також підтримання готовності до такого спілкування.

Аналіз основних досліджень і публікацій. Умови розвитку пізнавальної активності за допомогою ігрових технологій у навчанні та вихованні розглядалися в працях таких вчених як Л. Данилової, І. Куліша, І. Мамчур, П. Щербаня, І. Щукіної. Значний внесок у вирішення цієї проблеми зробили видатні педагоги Ш. Амонашвілі, І. Іванов, Є. Ільїн, А. Макаренко, В. Сухомлинський, В. Шаталов та інші.

Творчий підхід до навчально-виховної діяльності вони вбачали у дослідженні і проектуванні оптимальних шляхів її реалізації, створення власного стилю праці на основі досягнень науки і передового педагогічного досвіду. Разом з тим, численні публікації в психолого-педагогічній пресі свідчать про зростання інтересу щодо використання ігрових технологій як засобу розвитку пізнавальної активності учнів початкової школи.

У педагогічній практиці використовуються ігрові прийоми і методи навчання. Але в більшості випадків вони включаються у навчальний процес фрагментарно, часто не маючи чіткої цілеспрямованості. Цілісні педагогічні ігрові технології є рідкістю, вони потребують систематичного аналізу та узагальнення.

Актуальність даної проблеми та її недостатня розробленість зумовили вибір теми курсового дослідження: “Використання ігрових прийомів для формування англомовної фонетичної компетентності учнів початкової школи”.

Об’єктом дослідження є процес навчання фонетики молодших школярів.

Предмет дослідження: методика використання ігрових прийомів для формування англомовної фонетичної компетентності учнів початкової школи.

Метою дослідження є теоретичне обґрунтування методики використан-ня ігрових прийомів для формування англомовної фонетичної компетент-ності учнів початкової школи.

Завдання курсового дослідження:

- аналіз різноманітної наукової літератури з досліджуваної проблеми;

- проаналізувати вікові особливості учнів молодшого шкільного віку;

- обґрунтувати психологічні умови успішної фонетичної іншомовної підготовки учнів молодшого шкільного віку;

- проаналізувати поняття фонетичного мінімуму;

- визначити вимоги до вимови учнів;

- обґрунтувати методику використання ігрових прийомів для форму-вання англомовної фонетичної компетентності учнів початкової школи;

- підвести підсумки курсового дослідження.

Методологічну й теоретичну основу дослідження становлять положення Закону України «Про освіту», Державної національної програми «Освіта (Україна ХХІ століття)», загальні положення теорії наукового пізнання, концепція особистісно-діяльнісного підходу до розвитку особис-тості, положення психологічної та педагогічної наук про закономірності психічного розвитку дитини (Л. Виготський, Г. Костюк); про взаємозв’язок навчання і розвитку (Л. Занков, О. Скрипченко), теорія поетапного формуван-ня розумових дій (П. Гальперін, Н. Тализіна); технології розвивального та особистісно-зорієнтованого навчання (В. Давидов, Д. Ельконін, І. Якіманская та ін.), концепція інформатизації освіти та психолого-педагогічні основи використання інформаційних технологій в навчальному процесі (В. Беспалько, Л. Білоусова, Б. Гершунський, М. Жалдак, Ю. Машбиць, А. Прокопенко, С. Пей-перт, С. Раков, та ін.).

У дослідженні застосовувалися такі методи: аналіз і синтез психолого-педагогічної, літературознавчої та методичної літератури; ретроспективний та прогностичний аналіз літературних джерел; теоретичне осмислення та узагальнення педагогічного досвіду у контексті проблеми дослідження.

лінгвістичний фонетика психологічний навчання

Це цікаво:

Правила оформлення додатків
Додатки оформлюють як продовження дисертації на наступних її сторінках або у вигляді окремої частини (книги), розміщуючи їх у порядку появи посилань у тексті дисертації. Якщо додатки оформлюють як продовження дисертації, кожен з них починають з нової сторінки. Їм дають заголовки, надруковані угорі ...

Сутність поняття “емоційно-позитивне ставлення до природи” дітей-дошкільників
Природа активно впливає на почуття і розум дитини, розвиває її сприймання, емоційність. Недостатній розвиток цих якостей психіки дитини приводить до штучного обмеження її можливостей, до виховання людини, яка не відчуває, не розуміє, а сліпо слідує засвоєним правилам поведінки. Природа – це невичер ...

Характеристика інтерактивних методів навчання
Інтерактивна модель навчання Мета здійснення інтерактивного навчання - діалог не заради взаємодії дітей, а взаємодія заради вияву та реалізації їхніх індивідуальних особливостей. Основними формами інтерактивної роботи є навчальна взаємодія усіх учнів у парах і мікрогрупах. Інтерактивна робота має с ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com