Оптимізація міжпредметних зв'язків, як умова підвищення ефективності процесу загальнотехнічної підготовки

Педагогіка і виховання » Оптимізація міжпредметних зв'язків, як умова підвищення ефективності процесу загальнотехнічної підготовки

Сторінка 1

Оптимізація структури зв'язків загально технічних предметів сприяє удосконалюванню процесу вивчення найважливіших загально технічних понять, формування загально технічних умінь і навичок. Розглянемо це питання стосовно до деяких виділених раніше груп професій.

До категорії професій технічно складних видів праці відносяться: оператори дистанційного пульта керування в хімічному виробництві, апаратники (хімічне і нафтохімічне виробництво), оператори технологічних установок, апаратники широкого профілю й ін. Усього нами виділено 67 таких професій. Крім того, до цієї категорії ми відносимо варильників целюлози, кислотників та інших робітників лісопереробної промисловості, апаратників виробництва антибіотиків. В цю ж групу входять апаратники переробки харчових продуктів, оператори й апаратники харчової промисловості. Усього ми встановили 32 такі професії. Таким чином, можна зробити висновок, що професії цього класу відносяться до багатьох галузь виробництва. Для таких професій характерна розвита система загально технічних предметів.

Проведений нами аналіз у процесії підготовки робочого хімічного виробництва показав наявність широких зв'язків між загально науковими, загально технічними і спеціальними поняттями. Структура знань про технологічне устаткування являє собою приклад об'єднання наукових понять по хімії, фізиці, математиці, а також знань курсів "Процеси й апарати хімічної промисловості", "Контрольно-вимірювальні прилади й автоматика" і ін. Так, формування в учнів загально технічних знань, про устаткування спирається на систему понять, основою якої є хімічні, фізичні і математичні закономірності і теорії. У загальноосвітньому курсі хімії на прикладах виробництва соляної, сірчаної та інших кислот, мінеральних добрив, металургійного виробництва та інших виробництв закладаються основні поняття про принципи сучасного хімічного виробництва. Ці принципи є відправними в системі загально технічної підготовки робочих хіміко-металургійних професій.

Крім системи понять про апаратурне оформлення технологічних процесів для розуміння принципів пристрою і дії устаткування робітники цього профілю професії повинні засвоїти пристрій і принцип дії контрольно-вимірювальних приладів, що забезпечують контроль за ходом технологічного процесу і керування ним. Тому вони повинні знати не тільки курс хімії, але і розділи "Електротехніка" та "Електродинаміка", поняття курсу "Контрольно-вимірювальні прилади й автоматика", що розвиваються далі в процесі виконання учнями лабораторно-практичних робіт і виробничої практики по експлуатації і ремонту цих приладів.

Особливість матеріалів, використовуваних у процесі праці робітників цього профілю професій, полягає в тому, що ці матеріали перетерплюють хімічні перетворення. Причому вони істотно відрізняються по групах професій (наприклад, нафта, гума, різноманітні органічні речовини, силікати, метали і сплави металів, і т.д. ). Тому знання матеріалів, їхніх властивостей, внутрішньої структури, зміна внутрішньої структури в різних умовах - одна з найбільш важливих ланок у всій структурі професійно-політехнічної підготовки робітників цього профілю професій. Ці знання в значній мірі спираються на знання по фізиці (розділ "Властивості твердого тіла”) і хімії ("Будова речовин", "Типи кристалічних ґраток”). Не будучи виділеними в самостійним предмет, загально технічні знання, про матеріали широко представлені й в інших предметах професійно-технічної підготовки.

Одна з найважливіших ліній використання наукових знань для розуміння основ технології хімічного виробництва визначається зв'язками між поняттями курсів хімії з одного боку, і "Процеси й апарати хімічної промисловості” з іншої. Особливе значення мають при цьому поняття про хімічний процес і закономірності його протікання. Найбільше важливо знати закономірності керування хімічними процесами, вплив на хід процесу складу реагуючих речовин, температури, тиску, каталізаторів, розуміти основи термодинаміки, розуміти зв'язок між перетворенням енергії і можливістю і спрямованому протіканню хімічного процесу. Матеріал курсу "Процеси й апарати хімічної промисловості" створить основу для наступного формування умінь і навичок керування технологічним процесом.

Таким чином, усі природно математичні навчальні предмети позначки втягуються у систему між предметної взаємодії із системою загально технічних предметів, і зв'язки ці широкі по охопленню, інтенсивні, строго обов'язкові. З вищевикладеного можна зробити висновок: зв'язок наукових знань із загально технічними мають широкий загальнонауковий характер; науковим фундаментом освоєння професії є вся система природно-математичних навчальних дисциплін. На даному прикладі можна охарактеризувати весь клас розглянутих професій. Для навчання цим професіям необхідно: вивчити широке коло загально технічних предметів, забезпечити зв'язок основ наук із професійною підготовкою, перекодування знань. Це обумовлено насамперед складністю обслуговування робітниками техніки і складністю процесу праці (на технологічний процес, його стійкість впливають численні фактори). Тому складна і загальна стратегія і послідовність виконання дій, робітнику важливо знати багато факторів, що визначають доцільність даної послідовності. У структуру дій робітників цього класу професій входить велике число складних алгоритмів, знань стану техніки, а також дії по пошуку несправностей. Усе це обумовлює складність структури розумового процесу, складність зв'язків знань основ наук зі знаннями спеціальними, що визначає багатоступеневих переходів від усвідомлення фізико-хімічної сутності технологічного процесу до розуміння зовнішніх ознак його протікання і структури сенсомоторної діяльності робітника, що керує виробничим процесом.

Страницы: 1 2 3 4 5 6

Це цікаво:

Традиції – неоціненна спадщина українського народу
Кожна нація, кожен народ, навіть кожна соціальна група мають свої традиції, звичаї, обряди та свята, становлення яких відбувалося протягом багатьох століть. Обрядово-звичаєва сфера – це ті прикмети й ознаки, по яких розпізнається народ не тільки в сучасному, але й у його історичному минулому. Адже ...

Сучасний підхід до класифікації професійно-значущих якостей вчителя
Як відомо, якість особистості – це існуюча тривалий час характеристика, яка проявляється в поведінці індивіда в різноманітних ситуаціях. ”Якість спеціаліста – це сукупність найбільш суттєвих, відносно стійких його властивостей та характеристик, що обумовлюють готовність до виконання певних соціальн ...

Фінансова допомога студентам
При встановленні демократичного режиму в Болгарії система фінансової підтримки студентів перетерпіла деякі зміни. На початку 90-х років різко скоротилася кількість студентів, чиє навчання фінансувалося державою. За період 1991-1997р. кількість студентів збільшилася на 160%. Цей факт змусив державу ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com