Інтегративні можливості різних предметів

Педагогіка і виховання » Інтерактивні уроки » Інтегративні можливості різних предметів

Сторінка 1

Унікальність географії полягає в тому, що предметом її вивчення, на відміну від інших наук, є одночасно і природа, і господарство, і суспільство. Отже, географія – це на сьогодні чи не єдина навчальна дисципліна, яка, маючи необмежений світоглядний потенціал, формує в молоді комплексне системне уявлення про природу і суспільство, їх взаємозалежність, багатогранність і мінливість. Саме географія дає можливість дитині усвідомити велике різноманіття, цілісність і гармонію природи Землі і водночас осмислити єдність і вразливість природних об’єктів, залежність їх від дій людини і залежність людини від своїх впливів на природу.

Яку б тему з програми шкільної географії ми не взяли, всюди ми можемо знайти точки зіткнення, точки співпраці, тобто точки, де можуть зійтися інтереси хіміків та біологів, фізиків та географів, біологів та географів. Ми можемо відшукати багато тем, де можуть співпасти інтереси всіх одразу, і тоді такий урок ще більше підсилює ефект розуміння учнями того, що весь світ взаємопов’язаний, що ці науки – це не просто «сухі» шкільні предмети, а це – саме життя, що нас оточує у повсякденні, що всі ті явища, об’єкти, тіла, які ми вивчаємо, упорядковані законами природи. Все в природі має своє логічне пояснення і порядок, свою причину і наслідок. Тільки навчаючи вміння встановлювати причино-наслідкові зв’язки, формуючи аналітичне мислення, можна розвинути глибокі системні знання, що у свою чергу веде до формування глобального мислення.

Одним із ефективних шляхів формування природознавчих знань в умовах глобалізації освітнього процесу є, безперечно, інтегрований урок. Інтегрований урок – це урок, який проводиться з метою розкриття загальних закономірностей, законів, ідей, відображених у різних науках та відповідних навчальних предметах. Вони дають можливість формування і яскравішого уявлення щодо навколишнього середовища, взаємозв’язків та явищ. Основний акцент інтегрованого уроку припадає на розвиток глобального освітнього мислення.

Розгляньмо педагогічні можливості інтегрованих уроків:

Стимулює більш повне осмислення учнями навчального матеріалу, різні аспекти якого не можуть бути розкриті засобами якогось одного навчального предмета.

Дає можливість розглянути предмет дослідження всесторонньо і бачити всі його взаємозв’язки. взаємодії та функції в певній системі.

Формує уміння переносити знання з однієї галузі науки чи мистецтва до іншої.

Сприяє аналітико – синтетичній діяльності учнів, розвитку потреби в системному підході до об’єкта пізнання, аналізу та порівнянню процесів та явищ.

Основою інтегрованих уроків є міжпредметні зв’язки. Міжпредметні зв’язки, ніби рентгеном, просвітлюють об’єкт вивчення і дають можливість пізнати його всесторонньо, цілісно. в системі. Це дає можливість пробудити пізнавальні інтереси учнів, показуючи, як знання окремих дисциплін можна використати для вивчення і пояснення певних природних явищ на уроках географії, і навпаки.

Підготувати і провести інтегрований урок не дуже просто. Особливість його полягає в тому, що тут поєднуються блоки знань з різних предметів, підпорядкованих одній темі. Проведення інтегрованих уроків вимагає співпраці двох учителів як під час уроку, так і в підготовчому періоді. Кожен з учителів визначає мету, зміст, сплановує взаємодію між собою й учнями. На основі цього встановлюють структуру даного уроку з передбаченням можливих навчальних ситуацій. Обирають найефективніші методи, прийоми, а також засоби навчання. Крім того, потрібно ознайомитися з відповідною літературою з суміжного предмета. Інтегрований урок поєднує дві теми і два типи уроку. Тому раціонально проводити такий урок не 1 год. як звичайно, а 2 години з перервою 10 – 15 хв. Час учителі розподіляють порівну. Результатом підготовки є один спільний план – конспект, у якому зазначений орієнтовний розподіл часу на окремі етапи, а також дії вчителів та учнів.

Внутрішні води Південної Америки

Практичне застосування знань, отриманих

на уроках української мови

Інтегрований урок з географії та української мови. 7 клас

Мета: вивчити основні річкові системи Південної Америки; ознайомитися з особливостями озер материка; розвивати вміння працювати з географічними картами і на основі їх аналізу встановлювати головні риси компонентів природи; розвивати вміння давати характеристику головних річкових систем і порівнювати їх з річковими системами інших материків; виховувати інтерес до вивчення природи; навчати практично застосовувати знання отримані на уроках української мови; розвивати вміння створювати власні усні та письмові висловлювання, дотримуючись культури мовлення; виховувати інтерес до рідної мови, усвідомлення того, що мова – це засіб оволодіння іншими навчальними дисциплінами.

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Гендерний підхід у педагогічній науці
Освіта й виховання - великий розділ у сучасних гендерних дослідженнях. Значимість даної сфери зрозуміла, її роль важлива на етапі первинної соціалізації й статетипізації. Шкільні програми навчання, базові літературні зразки, система розподілу навчальних предметів, мова викладу, поведінка вчителів, ...

Практичні підходи до формування умінь усвідомленої саморегуляції виконавської діяльності у майбутніх учителів музики
Проведене дослідження стану сформованості усвідомленої саморегуляції виконавської діяльності показали її недостатню розвиненість у студентів, особливо тих, які навчалися на першому та другому курсах. Цей факт може мати такі пояснення. По-перше, недостатня сформованість усвідомленої саморегуляції са ...

Визначення рівня розвитку пізнавальних здібностей школярів до вивчення історії
Індивідуальні особливості пізнавальних процесів, вікові зміни і цілеспрямоване досягнення результатів навчання яскраво діагностують спеціальні історичні диктанти, які можна проводити на початку і наприкінці навчального року. Для них підбираються оригінальні тексті: з історії досліджуваної країни (п ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com