Особливості організації роботи логопеда із батьками дітей з ринолалією в умовах сім’ї

Педагогіка і виховання » Організація логопедичної допомоги в умовах сім’ї, яка виховує дитину з ринолалією » Особливості організації роботи логопеда із батьками дітей з ринолалією в умовах сім’ї

Сторінка 2

Таблиця 1.1

Партнерство логопеда та родини, яка виховує дитину з ринолалією

Завдання батьків

Завдання логопеда

Створення в родині сприятливих умов для загального і мовленнєвого розвитку дитини

Проведення цілеспрямованої систематичної роботи з розвитку мовлення дітей і необхідної корекції

Залучення батьків до корекційної роботи, ознайомлення з методами і прийомами навчання та розвитку мовлення

Допомогти батькам побачити актуальні проблеми дитини

Закріплення дітьми вивченого матеріалу в домашніх умовах

Відзначимо, що ці взаємини варто розглядати як мистецтво діалогу дорослих з конкретною дитиною на основі знання психічних особливостей її віку, з огляду на інтереси, здібності і попередній досвід дитини; прояв розуміння, терпимості і такту у вихованні й навчанні дитини, прагнення враховувати її можливості, інтереси, не ігноруючи почуття й емоції; побудова взаємин членів родини з логопедом на засадах гуманізації та поваги .

Логопедична робота з дитиною-ринолаліком залежить від форми порушення мовлення. Але є спільні завдання, що повинен ставити перед собою логопед, працюючи з дитиною з такою вадою мовлення:

нормалізація ротового видиху, тобто відпрацювання подовженого повітряного струменю при вимові усіх звуків мови крім носових;

відпрацювання правильної артикуляції всіх звуків мови;

усунення назального відтінку голосу;

виховання навичок диференціації звуків з метою попередження дефектів звукового аналізу;

нормалізація просодичної сторони мовлення;

автоматизація набутих навичок у вільному мовленнєвому спілкуванні.

На думку О. Долинного, напрямки діяльності логопеда, зміст та методи виховання та навчання дітей з ринолалією повинні будуватися, ураховуючи психічний розвиток дитини, психологічну цілісність інтелектуальних та емоційних чинників, особливе ставлення до психіки дитини, яка має порушення розвитку. Соціальна підготовка дітей до майбутнього навчання та життєдіяльності створюється за особистими програмами: розвитку мовлення, соціального тренування, самообслуговування, господарсько-побутової праці, музики, рахунку, сенсомоторного розвитку.

На думку Б. Пузанова, розробка навчальних та корекційних програм для дітей з ринолалею за своїм змістом обов'язково повинна мати напрямок на загальну програму, що в майбутньому дає позитивний вплив при оптимальному процесі соціалізації та адаптації дітей до навчання в загальноосвітній школі. Такий напрямок логопедичного впровадження виступає найважливішим компонентом загальноосвітньої та корекційної роботи, яка впроваджує в життя подолання соціальної недостатності дитини, її найбільш позитивної адаптації в майбутнє шкільне середовище, а в подальшому і в суспільство. Та основною метою корекційної програми є підготовка дітей з ринолаліею до навчання в школі, забезпечення соціального напрямку педагогічного впливу, та соціальної адаптації такої дитини в шкільному середовищі.

Уся ця робота напряму відповідає та будується на основних принципах корекційної дошкільної педагогіки: принцип розвивального навчання, що ґрунтується на положенні про провідну роль навчання в розвитку дитини й формуванні «зони найближчого розвитку»; принцип єдності діагностики й корекції відхилень у розвитку; принцип урахування співвідношення первинного порушення і вторинних відхилень у розвитку дитини; принцип генетичний, ураховує загальні закономірності розвитку стосовно виховання й навчання дітей з відхиленнями; принцип корекції й компенсації, що вимагає гнучкої відповідності корекційно-педагогічних технологій та індивідуально-диференційованого підходу до характеру порушень у дитини, їхній структурі й виразності; діяльний принцип, що визначає підходи до змісту й побудови навчання з урахуванням провідної для кожного вікового періоду діяльності, у якій «визрівають» психологічні новотвори, що визначають особистісний розвиток дитини; принцип раннього початку корекційно-педагогічного впливу.

Вітчизняна та зарубіжна практика спеціального навчання постійно демонструє нам, що своєчасно розпочата й грамотно відбудована засобами освіти реабілітаційна корекційна робота дозволяє не тільки усунути в розвитку вторинні відхилення, але й коректувати вже набуті порушення в розвитку. Найважливішою умовою психологічного комфорту для дитини є єдність і зрозумілість вимог, які висувають до неї дорослі (вдома та в дошкільному закладі). Якщо в дитячому садку і вдома ці вимоги і стиль взаємодії між дорослими та дитиною багато в чому різняться, їй важко буде в них зорієнтуватися. Тому плануючи індивідуальну програму корекційної роботи з дитиною з ринолалією логопед, має розробити єдині завдання, що мають розв’язуватись у дошкільному навчальному закладі та родині. При цьому шляхи розв’язання цих завдань будуть різними (див. Додаток А, Таблиця 1). При цьому і логопед, і батьки мають пам’ятати, що мета виховання дітей з ринолалією збігається з метою виховання дитини без порушень мовлення. Вона полягає у вихованні гуманної, всебічно й гармонічно розвиненої особистості.

Страницы: 1 2 3

Це цікаво:

Експериментальне впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес ХДАФК
Питанням методології та методики педагогічних досліджень присвячені роботи В.П. Безпалько, Н.В. Кузьміної й інших дослідників. Під педагогічним дослідженням розуміється процес і результат наукової діяльності, спрямований на отримання нових знань про теорію та методику організації навчально-виховног ...

Наукові основи внутрішкільного управління. НОП в школі
Вимоги до внутрішкільного контролю: індивідуальний характер; систематичність; раціональність; всебічність і різноманітність форм; об’єктивність, диференційований підхід; єдність вимог осіб, що здійснюють контроль. Види внутрішкільного контролю: класно-узагальнюючий: рівень знань і вихованість учнів ...

Стан дослідженності проблеми у науковій літературі
Трудове навчання – обов'язкова умова і складова частина навчання, виховання та розвиток дитини на початковому щаблі загальноосвітньої школи реалізується засобами різноманітної визначеної і позаурочної діяльності учнів. Питаннями трудового навчання в урочний та позаурочний час займалися такі видні в ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2022 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com