Управління етапами розвитку виховної системи

Сторінка 4

єдність національного і загальнолюдського виховання;

природовідповідність виховання;

культуровідповідність виховання;

активність, самодіяльність і творча ініціатива;

демократизація виховання;.

гуманізація виховання;

безперервність і наступність виховання;

єдність навчання і виховання;

диференціація та індивідуалізація виховного процесу;

гармонізація родинного і суспільного виховання;

особистісно орієнтований підхід у вихованні.

Реалізація основних завдань і принципів виховання здійснюється у ряді пріоритетних напрямків:

громадянське виховання;

правове виховання;

моральне виховання;

фізичне виховання;

художньо-естетична освіченість і вихованість особистості;

екологічне виховання;

трудове виховання;

статеве виховання і підготовка до сімейного життя;

формування наукового світогляду.

Виховання як цілеспрямований процес формування особистості здійснюється за допомогою методів виховання. їх вибір та ефективне використання залежать від:

вікових та індивідуальних особливостей школярів;

рівня розвитку дитячого колективу;

поєднання методів формування свідомості та поведінки;

ефективності методів виховання.

До основних груп методів виховання відносяться:

методи формування свідомості (роз'яснення, бесіда, лекція, диспут, приклад);

методи формування суспільної поведінки (педагогічна вимога, громадська думка, доручення, створення ситуацій, які виховують);

методи стимулювання діяльності та поведінки (змагання, заохочення, покарання);

методи контролю та аналізу ефективності виховання.

Форми організації виховання поділяються на масові (читацька конференція, тематичні вечори, літературні вікторини тощо), групові (гурткові) форми роботи (політичні інформації, година класного керівника, випуск стінної газети, робота з періодичною пресою, радіо- і телепередачі тощо), індивідуальні (позакласне читання, гра на музичних інструментах, малювання, колекціонування).

Аналіз стану виховної роботи свідчить, що формами організації виховного процесу, що найбільш вживаються, є:

• словесні (інформація, роз'яснення, зустрічі, збори, конференції, заочні екскурсії);

• практичні (екскурсії, походи, конкурси, олімпіади, спартакіади);

• наочні (творчі виставки, книжкові стенди, стінгазети).

Організація дозвілля студентів потребує певної системи і підбору тем для ознайомлення і обговорення, в яких зацікавлені самі студенти. З цією метою треба проводити опитування студентів, щоб з’ясувати, які питання їх більше цікавлять і до яких є інтерес. потребу.

Організація виховної роботи в училищі здійснюється згідно з орієнтованою функціональною матрицею. (табл. 2.1)

Таблиця 2.1 Орієнтована функціональна матриця виховної роботи

Функції

Рівні керівництва

Директор

Заступник директора

Заступник директора з виховної роботи

Вивчення потреб суспільства, директивних документів і розробка виховної системи училища

Безпосередньо здійснює і керує

Бере участь

Бере участь

Підбір і розстановка кадрів для здійснення виховної роботи

Безпосередньо здійснює

Бере участь

Допомагає

Створення умов для реалізації мети виховання

Безпосередньо здійснює і керує

Бере участь

Бере участь

І. Упровадження досягнень педагогічної науки і передового досвіду в практику виховання

Вивчення науково-методичної літератури з проблем виховання і визначення питань, з якими необхідно знайомити педагогічний колектив, підготовка необхідних рекомендацій

Безпосередньо здійснює і керує

Бере участь і готує пропозиції

Бере участь і готує пропозиції

Вивчення передового досвіду виховання студентів і впровадження його в практику

Безпосередньо здійснює і керує

Бере участь і практично здійснює

Бере участь і практично здійснює

Впровадження досягнень науки в практику роботи училища

Спрямовує

Готує пропозиції і організовує

Готує пропозиції і організовує

Організація самоосвіти викладачів та кураторів груп з питань самоосвіти

Спрямовує

Контролює і допомагає

Контролює і допомагає

Керівництво методичними об’єднаннями викладачів

Спрямовує

Безпосередньо керує

Бере участь за необхідністю

Керівництво методичним об’єднанням кураторів груп

Безпосередньо керує

Бере участь за необхідністю

Бере участь за завданням директора

Організація колективного обговорення найважливіших проблем виховної роботи (вивчення актуальних наукових праць, статей, дискусій та ін.)

Визначає проблематику, спрямовує обговорення

Бере участь в організації, вносить пропозиції

Бере участь в організації, вносить пропозиції

Організація колективних методичних заходів (проблемних семінарів, педагогічних читань, теоретичних конференцій, відкритих виховних заходів)

Визначає проблематику і зміст

Безпосередньо організовує

Безпосередньо організовує

ІІ. Визначення конкретних цілей і завдань виховної роботи училища

Вивчення і аналіз впливу навколишнього середовища на студентів (проведення соціально-педагогічних досліджень)

Спрямовує

Бере участь

Безпосередньо здійснює

Вивчення рівня вихованості студентів училища, окремих груп, визначення нерозв’язаних проблем виховання студентського колективу

Керує і спрямовує

Організує і бере участь

Організує і бере участь

Вивчення й аналіз стану виконання студентами правил поведінки та інших нормативних документів

Керує і спрямовує

Організує і бере участь

Організує і бере участь

Вивчення й аналіз рівня громадської активності студентів

Керує і спрямовує

Організує і бере участь

Організує і бере участь

Вивчення й аналіз культури поведінки студентів в навчальному закладі і у громадських місцях

Керує і спрямовує

Організує і бере участь

Організує і бере участь

Вивчення й аналіз характеру взаємин студентів в училищі та у колективах академічних груп

Керує і спрямовує

Організує і здійснює

Організує і здійснює

Вироблення конкретних цілей і завдань виховної роботи училища на певний період

Безпосередньо здійснює

Бере участь

Бере участь

ІІІ. Планування виховної роботи

Вироблення програми дій і визначення основних напрямків удосконалення виховного процесу

Безпосередньо здійснює

Бере участь

Бере участь

Організація, збирання і узагальнення пропозицій студентів, викладачів, батьків що до плану виховної роботи

Спрямовує і організовує

Бере участь

Безпосередньо здійснює

Здійснення інструктажу при плануванні виховної роботи училища: – заступників директора;

– кураторів груп, вихователя гуртожитку;

– завідуючого бібліотекою, керівників гуртків,

Безпосередньо здійснює

Бере участь

Безпосередньо здійснює

Безпосередньо здійснює

Координація планів виховної роботи училища з відділам по справах молоді при РДА, суспільними організаціями, культурними центрами

Спрямовує

Бере участь

Безпосередньо здійснює

Надання допомоги при складанні планів:

– органів студентського самоврядування;

– профспілкової організації студентів;

– гурткової роботи;

– методичного об’єднання кураторів груп;

– ради з профілактики правопорушень

Спрямовує

Спрямовує

Спрямовує

Спрямовує

Спрямовує

Безпосередньо здійснює

Безпосередньо здійснює

Безпосередньо здійснює

Безпосередньо здійснює

Безпосередньо здійснює

Безпосередньо здійснює

Розподіл управлінських функцій і ділянок роботи між керівниками училища та викладачами

Безпосередньо здійснює

Бере участь

Бере участь

Прийняття педагогічних рішень у надзвичайних ситуаціях (конфлікти, надзвичайні події, поведінка окремих студентів, тощо)

Залежно від ситуації

Залежно від ситуації

Залежно від ситуації

ІV. Організація виховної роботи. Координація дій навчального закладу, сім’ї, громадськості для досягнення цілей виховання

Підготовка і проведення педрад, рад при директорі, оперативних нарад з проблем виховної роботи

Керує і спрямовує

Бере участь

Бере участь

Інструктаж різних груп працівників училища у зв’язку з організацією виконання плану виховної роботи

Спрямовує і бере участь

Безпосередньо здійснює

Безпосередньо здійснює

Видання наказів про стан виховної роботи і шляхи її реалізації

Безпосередньо здійснює

Готує матеріали

Готує матеріали

Організація життя студентського колективу, система самоврядування, система самообслуговування, система ролей (доручень, завдань, тощо) система норм, правил поведінки традиційній школи, система відповідальності і стимулювання в школі, система взаємин між студентами, між викладачем та студентом, система дозвілля

Спрямовує

Бере участь

Безпосередньо організує і допомагає

Організація колективної творчої діяльності: пізнавальної, трудової, суспільно-корисної, художньої, суспільно-політичної, спортивно-оздоровчої

Спрямовує

Бере участь

Безпосередньо організує і керує

Підготовка і проведення найважливіших загально-училищних заходів

Спрямовує

Бере участь

Безпосередньо здійснює

Організація роботи кураторів груп: залучення груп до системи виховної роботи училища, надання допомоги в удосконаленні виховної роботи в групі

Безпосередньо здійснює

Бере участь за необхідністю

Бере участь

Оперативна допомога викладачам, кураторам груп, іншим працівникам

Здійснює за необхідністю

Здійснює за необхідністю

Здійснює за необхідністю

Координація дій поза навчальних закладів, залучення їх до організації виховної роботи

Направляє

Безпосередньо здійснює

Організація роботи зі студентами, що потребують підвищеної педагогічної уваги

Керує

Безпосередньо здійснює

Безпосередньо здійснює

Організація роботи з батьками

Безпосередньо здійснює

Бере участь

Бере участь

Керівництво роботою студентських об’єднань (студзагонів, руху волонтерів, гуртків, спортивних секцій, клубів, наукових товариств, музеїв, тощо)

Спрямовує

Надає допомогу

Надає допомогу

Організація професійної орієнтації студентів

Керує

Безпосередньо керує

Бере участь

V. Інформаційне забезпечення управління виховним процесом

Створення в училищі стійкої системи збирання, передачі та одержання зворотної інформації про стан виховного процесу

Безпосередньо здійснює

Бере участь

Бере участь

Система інформації:

одноразова – данні про склад студентів, данні про батьків, данні про матеріальну базу навчального закладу.

Аналізує і використовує в управлінні

Бере участь у підготовці

Бере участь у підготовці

Постійна (щоденна) – відвідування у групах, успішність в групах, санітарний стан приміщень, порушення дисципліни

Аналізує, приймає рішення

Керую підготовкою, збиранням і обробкою матеріалів

Бере участь

Періодична (щотижнева) – про групові і поза училищні заходи, про діяльність студентських організацій, про роботу зі студентами, що мають академічні заборгованості та тих, що потребують підвищеної педагогічної уваги

Аналізує, приймає рішення

Керую підготовкою, збиранням і обробкою матеріалів

Бере участь

Підсумкова: про виконання планів виховної роботи, про рівень вихованості студентів, про стан дисципліни в училищі, групах

Аналізує, приймає рішення

Керую підготовкою, збиранням і обробкою матеріалів

Бере участь

VІ. Система контролю за ходом виховного процесу

Вивчення загально стану виховної системи, роботи щодо досягнення поставлених цілей

Керує і здійснює

Бере участь

Бере участь

Вивчення стану окремих ділянок виховної роботи училищі (громадського, трудового, морального, естетичного, фізичного виховання тощо)

Керує і здійснює

Бере участь

Бере участь

Вивчення рівня розв’язаних в училищі окремих проблем виховної роботи (розвитку студентського самоврядування, гуманізації, і демократизації, тощо)

Керує і здійснює

Бере участь

Бере участь

Вивчення стану виховної роботи в окремих академічних групах, або у групах академічних груп

Спрямовує

Організовує

Організовує

Відвідування і аналіз занять і виховних заходів

Спрямовує

За розподілом функцій

За розподілом функцій

Відвідування і аналіз занять з метою контролю за реалізацією виховних можливостей

Керує і здійснює

Згідно за розподілом функцій

Згідно за розподілом функцій

Контроль за реалізацією всеобучу

Безпосередньо здійснює

Згідно за розподілом функцій

Згідно за розподілом функцій

VІІ. Аналіз результатів виховної роботи в училищі

Поточний аналіз діяльності різноманітних ланок системи виховання, окремих виховних заходів

Аналізує і робить висновки

Готує матеріали і бере участь

Готує матеріали і бере участь

Постійний аналіз основних тенденцій у процесі виховної роботи училища

Аналізує і робить висновки

Готує матеріали і бере участь

Готує матеріали і бере участь

Періодичний аналіз досягнення цілей виховної роботи

Аналізує і робить висновки

Готує матеріали і бере участь

Готує матеріали і бере участь

Підсумковий аналіз досягнення цілей виховної роботи за рік

Аналізує і робить висновки

Готує матеріали і бере участь

Готує матеріали і бере участь

Підготовка і проведення заходів за результатами виховної роботи (педрад, нарад при директорі, педагогічних читань, тощо)

Керує і здійснює

Бере участь

Готує матеріали

Підготовка підсумкових документів за результатами виховного процесу (доповідей, наказів, вступних частин до річного плану, тощо)

Керує і здійснює

Бере участь

Готує матеріали

Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8

Це цікаво:

Робота над розвитком зв’язного мовлення
Робота з розвитку мовлення на уроках української мови будується при врахуванні точності, змістовності, логічності, багатства та виразності. Робота з розвитку зв’язного мовлення реалізується (незалежно від типу шкіл) поетапно: - при вивченні основ науки про рідну мову; - на спеціальних уроках (розви ...

Естетичне виховання школярів засобами музичного мистецтва
Відомо, що музична культура людини невід'ємна від культури народу, до якого вона належить або серед якого живе. Тому особлива увага приділяється українській народній музиці, що повинна розкритися дітям як частина життя народу, цілісне явище його духовної культури. З багатьох питань, що постають пер ...

Історичний аналіз проблеми в дореволюційний період
Дослідження будь-якого явища повинно здійснюватися в його історичному розвитку. Без розуміння генези формування і розвитку явища неможливо з’ясувати його сучасний стан і перспективи розвитку. Тому звернемось до історичного аспекту проблеми формування комунікативної компетентності з російської мови ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com