Метод використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів

Педагогіка і виховання » Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі » Метод використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів

Сторінка 1

З розвитком зв'язків України з іншими державами значно активізувався інтерес до вивчення іноземних мов, тому що володіння засобами іншомовного спілкування вимагається часом. В умовах інтенсифікації інформаційних потоків у сучасному світі висувається більше вимог до навчання та опанування іноземними мовами. Існує багато методів що до вивчення іноземної мови і ми розглянемо деякі з них.

Процеси реформування національної системи освіти України вимагають оновлення й модернізації навчальних технологій і методів навчання. Особливої актуальності в сучасних умовах розвитку ринку набувають інтерактивні методи навчання, які стимулюють до інноваційних змін у культурному і соціальному середовищі. Ці методи є активним відгуком на проблемні ситуації, які виникають як перед окремою людиною, так і перед суспільством в цілому.

Термін "інтерактивна педагогіка" відносно новий: до наукового обігу його ввів у 1975р. німецький дослідник Г.Фріц. У своїх дослідженнях він визначив мету інтерактивного процесу - це зміна і поліпшення моделей поведінки його учасників.

Метою застосування інтерактивних методів у процесі вивчення будь-якої дисципліни є створення комфортних умов навчання, в яких наприклад усі учні взаємодіють між собою. На заняттях створюється можливість обговорення різноманітних проблем, доведення, аргументування власного погляду, тобто відбувається взаємодія викладача й учня, яка орієнтує особистість на розвиток її творчих і розумових здібностей та комунікативних навичок.

70-і роки минулого століття ознаменувалися появою і так званого комунікативного методу, основна мета якого - навчити людину спілкуватися, зробити так, щоб її мова була зрозуміла співрозмовнику. У процесі навчання за комунікативним методом учні набувають комунікативної компетенції - здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією. У відповідності з цією методикою, досягти цього можна, навчаючи людини в так званих природних умовах - природних, перш за все, з точки зору здорового глузду.

Умови та потреби сучасного життя зумовили виникнення нового напрямку у вивченні іноземної мови - застосування таких інноваційних технологій, як комп'ютеризоване навчання.

Використання комп'ютеру у процесі вивчення англійської мови сприяє зацікавленню англійською мовою.

Під час роботи з навчальною програмою діє методичний прийом "перенесення" учнів в іншомовну ситуацію, наближену до реального життя. Також в них виникає крім цього інтерес до роботи з комп'ютером, зокрема до різноманітних комп'ютерних програм.

Тож, застосування на заняттях комп'ютерних навчальних програм - це досить ефективний та доцільний засіб у навчанні учнів іноземної мови, спрямований на розвиток комунікативних здібностей учнів. Крім цього використання комп'ютерних технологій в викладанні іноземної мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при навчанні іноземній мові.

Нові перспективи для результативного вирішення завдань навчання, освіти, виховання і розвитку особистості молодшого учня у навчальному процесі з іноземної мови відкриває застосування комп’ютерних технологій і ресурсів Інтернету. Адже комп’ютер як носій інформації має практично невичерпний потенціал для задоволення інформаційних потреб молодших школярів і стимуляції різних мотивів їхньої діяльності: ігрових, комунікативних, лінгвопізнавальних, соціокультурних, естетичних. У свою чергу новизна інформації і способу її подачі за допомогою комп’ютера суттєво прискорює процеси сенсорного сприймання учня, активізує його інтелектуальну, рухову, вольову та емоційну сфери і тим самим забезпечує міцність запам’ятовування навчального матеріалу.

З огляду на ці фактори потреба в доповненні складу сучасних НМК з іноземної мови для початкової школи дидактично цінними комп’ютерними програмами є цілком очевидною. Їх застосування, вкупі з комп’ютерними програмами з інших навчальних дисциплін початкової ланки, покликане створювати реальну комп’ютерну підтримку оволодінню дітьми комп’ютерною грамотністю, набуттю ними вмінь освітньої автономії, інтелектуальних, комунікативних і металінгвістичних здібностей і тим самим робити певний внесок у підготовку особистості «інформаційного суспільства», що є одним із провідних завдань комп’ютерної лінгводидактики у контексті акмеологічного, тобто життєво орієнтованого підходу до навчання.

Узагальнення спеціальних джерел доводить, що комп’ютерні програми з іноземної мови для початкової школи мають бути спрямованими передусім на формування навичок і вмінь аудіювання, а також техніки читання і письма. Разом з тим в ході використання цих програм мають бути вирішені і такі супутні завдання як: 1) розширення активного і пасивного словникового запасу учнів; 2) набуття культурологічних знань; 3) формування культури спілкування; 4) формування потреби вживати іноземну мову для реального спілкування; 5) формування навичок співпраці у групі.

Страницы: 1 2 3

Це цікаво:

Поняття і визначення обдарованості
Поняття обдарованості не дістало загальновизнаного визначення. Найпоширенішим є визначення німецького психолога В. Штерна. Він формулює його так: "Обдарованість - це загальна здатність індивіда свідомо орієнтувати своє мислення на нові вимоги; це загальна здатність психіки пристосовуватися до ...

Лицарське виховання дітей в українській сім’ї
Тільки Україна має такий феномен як козацтво, козацьку педагогіку, лицарство. Іноземці в XVII ст. називали весь наш народ лицарськими, або “козацькими”. Зараз іде відродження козацько-лицарського виховання при якому ми, батьки, повинні відроджувати високий лицарський дух, прагнення до вселюдського ...

Художнє оформлення дошкільного закладу
Питання художньо-естетичного оформлення середовища дошкільного закладу вивчене недостатньо і часто не розглядається як необхідна складова виховання дошкільників, хоча педагогами-психологами вже доведена пряма закономірність дії середовища на розвиток особистості дитини. Таким чином, актуальність ці ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com