Метод використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів

Педагогіка і виховання » Сучасні технології навчання іноземної мови в початковій школі » Метод використання комп’ютерних технологій у навчанні учнів

Сторінка 1

З розвитком зв'язків України з іншими державами значно активізувався інтерес до вивчення іноземних мов, тому що володіння засобами іншомовного спілкування вимагається часом. В умовах інтенсифікації інформаційних потоків у сучасному світі висувається більше вимог до навчання та опанування іноземними мовами. Існує багато методів що до вивчення іноземної мови і ми розглянемо деякі з них.

Процеси реформування національної системи освіти України вимагають оновлення й модернізації навчальних технологій і методів навчання. Особливої актуальності в сучасних умовах розвитку ринку набувають інтерактивні методи навчання, які стимулюють до інноваційних змін у культурному і соціальному середовищі. Ці методи є активним відгуком на проблемні ситуації, які виникають як перед окремою людиною, так і перед суспільством в цілому.

Термін "інтерактивна педагогіка" відносно новий: до наукового обігу його ввів у 1975р. німецький дослідник Г.Фріц. У своїх дослідженнях він визначив мету інтерактивного процесу - це зміна і поліпшення моделей поведінки його учасників.

Метою застосування інтерактивних методів у процесі вивчення будь-якої дисципліни є створення комфортних умов навчання, в яких наприклад усі учні взаємодіють між собою. На заняттях створюється можливість обговорення різноманітних проблем, доведення, аргументування власного погляду, тобто відбувається взаємодія викладача й учня, яка орієнтує особистість на розвиток її творчих і розумових здібностей та комунікативних навичок.

70-і роки минулого століття ознаменувалися появою і так званого комунікативного методу, основна мета якого - навчити людину спілкуватися, зробити так, щоб її мова була зрозуміла співрозмовнику. У процесі навчання за комунікативним методом учні набувають комунікативної компетенції - здатності користуватись мовою залежно від конкретної ситуації. Вони навчаються комунікації у процесі самої комунікації. Відповідно усі вправи та завдання повинні бути комунікативно виправданими дефіцитом інформації, вибором та реакцією. У відповідності з цією методикою, досягти цього можна, навчаючи людини в так званих природних умовах - природних, перш за все, з точки зору здорового глузду.

Умови та потреби сучасного життя зумовили виникнення нового напрямку у вивченні іноземної мови - застосування таких інноваційних технологій, як комп'ютеризоване навчання.

Використання комп'ютеру у процесі вивчення англійської мови сприяє зацікавленню англійською мовою.

Під час роботи з навчальною програмою діє методичний прийом "перенесення" учнів в іншомовну ситуацію, наближену до реального життя. Також в них виникає крім цього інтерес до роботи з комп'ютером, зокрема до різноманітних комп'ютерних програм.

Тож, застосування на заняттях комп'ютерних навчальних програм - це досить ефективний та доцільний засіб у навчанні учнів іноземної мови, спрямований на розвиток комунікативних здібностей учнів. Крім цього використання комп'ютерних технологій в викладанні іноземної мови дозволяє відійти від традиційних форм навчання й підвищити індивідуалізацію навчальної діяльності учнів, оптимізувати засвоєння мовних структур та граматичних правил, а також подолати монотонність заняття при формуванні мовленнєвої та комунікативної компетенції учнів при навчанні іноземній мові.

Нові перспективи для результативного вирішення завдань навчання, освіти, виховання і розвитку особистості молодшого учня у навчальному процесі з іноземної мови відкриває застосування комп’ютерних технологій і ресурсів Інтернету. Адже комп’ютер як носій інформації має практично невичерпний потенціал для задоволення інформаційних потреб молодших школярів і стимуляції різних мотивів їхньої діяльності: ігрових, комунікативних, лінгвопізнавальних, соціокультурних, естетичних. У свою чергу новизна інформації і способу її подачі за допомогою комп’ютера суттєво прискорює процеси сенсорного сприймання учня, активізує його інтелектуальну, рухову, вольову та емоційну сфери і тим самим забезпечує міцність запам’ятовування навчального матеріалу.

З огляду на ці фактори потреба в доповненні складу сучасних НМК з іноземної мови для початкової школи дидактично цінними комп’ютерними програмами є цілком очевидною. Їх застосування, вкупі з комп’ютерними програмами з інших навчальних дисциплін початкової ланки, покликане створювати реальну комп’ютерну підтримку оволодінню дітьми комп’ютерною грамотністю, набуттю ними вмінь освітньої автономії, інтелектуальних, комунікативних і металінгвістичних здібностей і тим самим робити певний внесок у підготовку особистості «інформаційного суспільства», що є одним із провідних завдань комп’ютерної лінгводидактики у контексті акмеологічного, тобто життєво орієнтованого підходу до навчання.

Узагальнення спеціальних джерел доводить, що комп’ютерні програми з іноземної мови для початкової школи мають бути спрямованими передусім на формування навичок і вмінь аудіювання, а також техніки читання і письма. Разом з тим в ході використання цих програм мають бути вирішені і такі супутні завдання як: 1) розширення активного і пасивного словникового запасу учнів; 2) набуття культурологічних знань; 3) формування культури спілкування; 4) формування потреби вживати іноземну мову для реального спілкування; 5) формування навичок співпраці у групі.

Страницы: 1 2 3

Це цікаво:

Метод самовиховання як ефективний метод у процесі формування здорового способу життя учнів ПТНЗ
Самовиховання - процес, в якому взаємопов'язано проявляється весь духовний світ людини. У ньому взаємодіють моральність, інтелект, воля й емоції. Це максимальна усвідомленість себе, свого місця в навколишньому світі і своєї поведінки. Це вольове зусилля, яке регулює увесь спосіб життя; це стан, над ...

Правила педагогічного спілкування у взаємодії
Дотримання правил педагогічного спілкування у взаємодії вбереже педагога від багатьох труднощів та помилок, які підстерігають його в практичній діяльності. Стислий їх виклад можна звести до таких пунктів: 1. Успіх педагогічної діяльності насамперед залежить від культури спілкування. 2. Моделюйте сп ...

Формування ґендерночутливого світосприйняття в учасників навчально-виховного процесу
Нове покоління українців має жити у суспільстві, яке створює умови для розвитку кожної особистості на засадах рівності, враховуючи при цьому особливості особистості чоловіка і жінки. Діти мають виховуватись без обтяжливих стереотипів, зростати в атмосфері поваги до кожної людини. Саме такі умови й ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2023 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com