Основні вимоги до використання методу проектів

Педагогіка і виховання » Використання методу проектів на уроках інформатики » Основні вимоги до використання методу проектів

Сторінка 1

1.Наявність значущої у дослідницькому, творчому плані проблеми завдання, що вимагає інтегрованого знання, дослідницького пошуку для її рішення (наприклад, дослідження демографічної проблеми в різних регіонах світу, створення серії репортажів з різних регіонів країни, інших країн земної кулі присвячених одній проблемі, що розкривають певну тему; проблема впливу кислотних дощів на навколишнє середовище чи розміщення різноманітних галузей промисловості в різних регіонах, тощо).

2.Практична, теоретична, пізнавальна значущість очікуваних результатів (наприклад, доповідь у відповідні служби про демографічний стан даного регіону, фактори, що впливають на цей стан, тенденції, що простежуються в розвитку даної проблеми; спільний випуск газети, альманаху з репортажами з місця подій; план заходів з охорони лісу в різних місцевостях, спільний твір декількох учнів, сценарій шкільного спектаклю і т. д);

3.Самостійна (індивідуальна, парна, групова) діяльність учнів.

4.Визначення кінцевих цілей спільних / індивідуальних проектів;

5.Визначення базових знань з різних областей, необхідних для роботи над проектом.

6.Структурування змістовної частини проекту (із зазначенням поетапних результатів).

7.Використання дослідницьких методів:

• визначення проблеми, завдань дослідження, що випливають з неї;

• висування гіпотез їх рішення, обговорення методів дослідження;

• оформлення кінцевих результатів;

• аналіз отриманих даних;

• підведення підсумків, коректування, висновки (використання в ході спільного дослідження методу "мозкової атаки", "круглого столу", статистичних методів, творчих звітів, переглядів, тощо).

Останнє є особливо важливим, так як відноситься до технології проектних методів. Не володіючи досить вільно дослідними, проблемними, пошуковими методами, вмінням вести статистику, опрацьовувати дані, не володіючи певними методами різних видів творчої діяльності, важко говорити про можливість успішної організації проектної діяльності учнів. Це попередня умова успішної роботи за методом проектів. Крім того, необхідно володіти і технологією самого проектного методу.

Найскладніший момент при введенні у навчальний процес дослідницьких проектів – організація цієї діяльності, а особливо – підготовчий етап. Вчителю при плануванні на навчальний рік слід виокремити провідну тему (розділ) або декілька тем (розділів), які будуть «винесені на проектування». Далі необхідно сформулювати 15-20 як індивідуальних, так і групових тем на клас, робота з якими вимагає присвоєння учнями необхідних за програмою знань і формування необхідного досвіду. Бажано диференціювати теми за рівнем складності, але це зовсім не обов'язково. Учень повинен мати можливість вибрати тему проекту, організаційну форму його виконання (індивідуальна та групова), ступінь складності проектної діяльності.

Чіткість організації проектування визначається чіткістю і конкретністю постановки мети, виділенням планованих результатів, констатацією вихідних даних. Вельми ефективним є застосування невеликих методичних рекомендацій або інструкцій, де вказується необхідна і додаткова література для самоосвіти, вимоги педагога до якості проекту, форми і методи кількісної та якісної оцінки результатів. Іноді можливо виділити алгоритм проектування або інший поетапний поділ діяльності.

Вибір тематики проектів у різних ситуаціях може бути різним. В одному випаду ця тематика може формулюватися фахівцями органів освіти в рамках затверджених програм. В іншому, висуватися вчителями з урахуванням навчальної ситуації зі свого предмета, природних професійних інтересів, інтересів і здібностей учнів. У третьому, тематика проектів може пропонуватися і самими учнями, які, природно, орієнтуються при цьому на власні інтереси, не тільки пізнавальні, а й творчі, прикладні.

Тематика проектів може стосуватися якогось теоретичного питання шкільної програми з метою поглибити знання окремих учнів з цього питання, диференціювати процес навчання. Частіше, однак, теми проектів, особливо рекомендовані органами освіти, відносяться до якогось практичного питання, актуального для практичного життя і разом з тим, що вимагає залучення знань учнів не з одного предмета, а з різних областей, їх творчого мислення, дослідницьких навичок. Таким чином, досягається цілком природна інтеграція знань.

При застосуванні методу проектів для вирішення різноманітних завдань з використанням комп'ютера можна виділити 6 основних етапів, які представлені в таблиці.

Етапи виконання проекту

Етап

Завдання

Діяльність учнів

Діяльність

вчителя

1

2

3

4

Початок

Визначення теми, уточнення цілей, вибір робочої групи

Уточнюють інформацію, обговорюють завдання

Мотивує учнів, пояснює мету проекту, спостерігає

Планування

Аналіз проблеми, визначення джерел інформації, постановка завдань і вибір критеріїв оцінки результатів, розподіл ролей в команді

Формує задачі, уточнюють інформацію (джерела), вибирають свої критерії успіху

Допомагає в аналізі і синтезі (на прохання),

спостерігає

Прийняття рішення

Збір і уточнення інформації, обговорення альтернатив («мозковий штурм»), вибір оптимального варіанту, уточнення планів діяльності

Працюють з інформацією, проводять синтез і аналіз ідей, виконують дослідження

Спостерігає, консультує

Виконання

Виконання проекту

Виконують дослідження і працюють над проектом, оформляють проект

Спостерігає, радить

(на прохання)

Оцінка результатів

Аналіз виконання проекту, досягнутих результатів (успіхів та невдач) і причин цього, аналіз досягнення поставленої мети

Беруть участь в колективному самоаналізі проекту і самооцінці

Спостерігає, направляє процес аналізу (якщо це необхідно)

Захист проекту

Підготовка доповіді, обґрунтування процесу проектування, пояснення отриманих результатів, колективний захист проекту, оцінка

Захищають проект, беруть участь у колективній оцінці результатів проекту

Бере участь у колективному аналізі й оцінкці результатів проекту

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Загальна характеристика змісту навчальної дисципліни за модулями курсу
Модуль І: Теоретико-філософські основи наукового дослідження Предмет, завдання, теоретичні основи курсу. Основи науково-педагогічних досліджень – предмет, що вивчає основні закони та закономірності організації наукового пошуку в дослідницькій діяльності, конкретні методи наукового дослідження та пр ...

Соціальні завдання школи
В практиці сучасної школи, коли скінчилася ідеологія комуністичного виховання і утопія» всебічного розвитку особистості», здавалося, що у педагогів почалась розгубленість: як у вихованні підростаючого покоління обійтися без шкільного комсомолу і піонерії. Проте в останні роки з’явилася практика пед ...

Розвиток якостей особистості, які потрібні для успішної участі в трудових процесах
Для повноцінної участі в трудовому процесі треба бути наполегливим, і спостережливим, уміти себе контролювати, проявляти ініціативу. Треба любити працю, з повагою ставитися до людей праці. Усі перелічені і багато інших і костей треба виробляти в учнів у процесі оволодіння ними трудовими вміннями і ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2021 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com