Висновки стосовно викладання економіки в даній віковій групі

Сторінка 3

Викладач лише організовує пізнавальну діяльність учнів. Учень сам здійснює пізнання. Самостійна робота вирішує задачі всіх видів учбової роботи. Ніякі знання, якщо вони не підкріпленні самостійною діяльністю, не можуть стати справжнім надбанням людини.

Розвиток навичок самостійної роботи учнів на уроках економіки - важливий компонент навчально-виховного процесу. Навчити учня вчитися, самостійно здобувати знання й удосконалювати навички та вміння - таке завдання стоїть перед кожним учителем. Для цього необхідно озброїти учня прийомами виконання завдань, виробити певні алгоритми опрацювання того чи іншого матеріалу, підготувати відповідні наочні посібники для кабінету, які були б завжди перед очима учнів.

Плануючи урок, учитель обов’язково має визначити завдання для самостійного опрацювання учнями, а також вибрати відповідну форму контролю.

Самостійна робота учнів на уроках економіки проводиться часто, оскільки цього потребує специфіка предмета. Учні самостійно виконують завдання, пов’язані як із засвоєнням знань, так і з розвитком навичок і вмінь. Проте, як свідчить практика, самостійна робота учнів не завжди продумується і планується вчителем, часто учні не дістають детальних пояснень, як краще і швидше виконувати завдання на уроці і вдома. Як правило, на уроках практикується в основному самостійне читання текстів, інколи без чітко визначеної мети, без настанов щодо послідовності роботи. З поля зору вчителя випадає така важлива ланка, як робота з літературою, і учні не завжди знають, як нею правильно користуватись.

Самостійна навчальна діяльність учнів сприяє підвищенню рівня навичок і знань, активізує творче мислення учнів та резерви їхньої пам’яті, розвиває інтерес до мови, виховує вміння працювати.

Значущість самостійної роботи визначають ряд чинників, серед яких найбільш важливими є:

самостійний характер роботи учня над матеріалом;

різноманіття форм діяльності у процесі пошуку найбільш вагомих знань;

самостійна робота формує не тільки знання, а й переконання у їх необхідності в майбутньому;

самостійна робота формує в учня відповідну мотивацію та навички самоосвіти, які будуть супроводжувати учня все життя;

самостійна робота визначає рівень засвоєння студентом знань на лекціях та практичних заняттях.

Підготовка учнів до самостійної роботи й керівництво нею, поділяється на три великі блоки: мотиваційний, технологічний, організаційний.

Мотиваційний блок.

Функцією цього блоку є створення з метою цілеспрямованого акцентування викладачам значущості самостійної роботи для опанування всією системою знань певної дисципліни. При цьому кожна проблема, яку необхідно вирішувати в процесі самостійної роботи, повинна бути детально продумана в плані послідовності етапів, кожен з етапів повинен бути забезпечений літературою. При плануванні самостійної роботи слід враховувати завантаженість учня на тиждень, місяць тощо.

Технологічний блок

В основі цього блоку лежить завдання навчити учнів вміло користуватись літературою, вибирати саме те, що найбільш підходить до даної теми. При цьому важливим є застереження від надмірного захоплення матеріалом, який хоч і стосується якимось чином даної теми, але, в основному, спрямований на висвітлення іншого питання.

Організаційний блок

Сама суть самостійної роботи передбачає вміння студента до самоорганізації, але цей процес проходить значно успішніше, якщо викладач в загальних рисах визначить учням, що повинно стати результатом самостійної роботи і яким чином його досягти. При правильній, вмілій організації самостійної роботи у студента формуються навички дослідницької роботи. А ця робота вимагає чіткої наукової дисципліни, раціонального розподілу часу на висвітлення і обґрунтування певного розділу чи етапу дослідницького процесу, коректного співвідношення праці і відпочинку, занять в аудиторії, бібліотеці та в домашніх умовах.

Щоб успішніше планувати самостійну роботу, необхідно дотримуватись таких правил:

на початку навчального року потрібно скласти план-сітку дисциплін, які вивчаються в даному році, і по кожній дисципліні вказати, по місяцях чи навіть по днях, виконання тих, чи інших завдань, які необхідні для засвоєння змісту предмета;

необхідно систематично працювати з планом, відзначаючи виконання, результати і т.д., при цьому освоєння кожної дисципліни, її початок і кінець позначати певною датою обов’язково.

Страницы: 1 2 3 4

Це цікаво:

Педагогічні ідеї О.В. Духновича
Визначну педагогічну діяльність у першій половині та середині XIX ст. проводив на Закарпатті Олександр Васильович Духнович (1803—1865). Педагог стверджує, що дитина стає особистістю, людиною тільки тоді, коли вона набуває освіту і виховання. Людина без виховання, на думку О.В. Духновича, подібна до ...

Виховання в учнів інтересу до занять фізичною культурою
Виховання інтересу до фізичної культури передбачається на заняттях, які передбачені в режимі дня, в ході позакласної та позашкільної роботи. Більшість занять у режимі дня бажано проводити в ігровій формі. Використання такого підходу запобігає перевантаженню учнів, забезпечує активний відпочинок й с ...

Естетичне осягнення іноземної мови в рамках „діалогу культур”
Гуманізація освіти зумовлює відмову від вузьких прагматичних цілей вивчення іноземної мови. У сучасних концепціях навчання іноземна мова розглядається як відображення культури відповідного народу, а вивчення іноземної мови – як оволодіння іншомовною культурою і як засвоєння світових духовних ціннос ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2020 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com