Загальні питання охорони праці

Сторінка 1

Охорона праці - це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, гігієнічних, лікувально-профілактичних заходів і засобів, що забезпечують безпеку, збереження здоров'я й працездатності людини в процесі праці .

Будь-яка виробнича діяльність пов'язана з певними небезпеками. Для попередження цих небезпек, забезпечення безпечної роботи й збереження здоров'я, працездатності людини керуються організаційними, соціально-економічними й санітарно-гігієнічними заходами й засобами.

Права кожної людини на умови праці закріплені в конституції України. Закон України «Про охорону праці» визначає основні положення по реалізації конституційного права громадян на працю, охорону праці, охорону їхнього життя й здоров'я. Закон регулює взаємини між працівниками й адміністрацією з питань охорони праці й поширюється на всі види діяльності.

В Україні законодавство по охороні праці складається із Закону «Про охорону праці», Кодексу законів про працю й інші нормативні акти.

Забезпечення людини безпечними й комфортними умовами праці, а також зменшення можливих професійних захворювань є основним завданням охорони праці. Необхідно також ураховувати екологічну безпеку здоров'я людини й навколишнього середовища, що гарантується законом України «Про охорону навколишнього природного середовища» , де сформульована система по захисту природи й раціональному використанні природних ресурсів, передбачена система стандартів охорони природи.

Питання охорони праці й навколишнього середовища розглянуті для забезпечення безпечних умов праці в вищому навчальному закладі, а саме у Харківському машинобудівному коледжі, для цього використані такі нормативні й законодавчі документи:

Розглянемо загальну характеристику виробничого приміщення в якому відбувається професійна діяльність. Дані занесемо в таблицю 4.1.

Стажування проходило у приміщенні, де знаходяться технічні засоби навчання (кінопроектор, діапроектор, електричні прилади для демонстрації, тощо), комп’ютер.

Таблиця 4.1 – Характеристика виробничого приміщення

Найменування показника

Значення показника

Критерій (обґрунтування) вибору значення показника

Позначення й найменування регламентую-чого документа

1. Габаритні розміри приміщень (м),

кількість робочих місць

А × В × Н = 6,15х9,76х3,5

30

Комфортні умови

СНиП 2.09.02-85

2. Поверх, поверховість будинку

3 поверх,

4 поверхи

3. Вид природного висвітлення, азимут

Бічне однобічне

316-45°

КЕО (енIІІ), %

еmin =1,5 лк

СНиП II – 4– 79

4. Вид штучного, джерела світла

Загальне рівномірне, ЛХБ-40

КЕО (ЕнIII), %

Еmin =300лк

СНиП II – 4– 79

5. Клас приміщення по небезпеці поразки електричним струмом

Без підвищеної небезпеки

Відсутні умови, які створюють підвищену або особливу небезпеку

ГОСТ 12.1.013-78

ПУЕ-87

6. Категорія приміщення по пожежній небезпеці

Д

Приміщення в яких обертаються негорючі речовини і матеріали в холодному стані

ОНТП 24-86

До небезпечних і шкідливих виробничих факторів відносять фактори, що впливають на робітників і призводять до захворювань, ГОСТ 12.0.003-74 ССБТ «Опасные и вредные производственные факторы. Классификация». При проходженні практики на працівників впливають фактори представлені в таблиці 4.2.

Таблиця 4.2 – Небезпечні й шкідливі виробничі фактори

Найменування фактора

Джерело виникнення

Нормоване параметри й значення

Регламентуючий документ

Запиленість

Наявне методичне забезпечення, література, природна вентиляція

1-10 мг/м

Знижене освітлення

Нераціональна організація освітлення робочої зони

300 лк

СНиП II –4– 7

Шум, вібрація

Освітлювальна і вентиляційна системи, низька шумоізоляція будівлі

50 дБа

ГОСТ12.1.003-83

Іонізуюче та електромагнітне випромінювання

Електронно-промінева трубка монітора та статичне електричество

400-5000 іонів на см3

ДНАОП 3.3.2-007

Підвищена або знижена температура повітря

Не ефективна система вентиляції та опалення

22-25 град С

ГОСТ12.1.005-88

СНиП 2.04.05-92

Електромагнітне випромінювання

Електронно-промінева трубка монітора

1мВ/м до 0,5 В/м на відстані 1 м до екрана и 0,1-200 мкА/м на відстані 5-30 см до екрана

ГОСТ 12.1.006-84

Безпека пожежі

Електрична апаратура та електрична мережа, горючі матеріали

Система запобігання пожежі

ГОСТ 12.1.004-91

Вплив електромагнітних полів, ¦ = 50 Гц

Наявність електроприборів

Напруженість електричного поля Е 5 кВ/м,

магнітного поля

Н 6 кА/м

ГОСТ 12.002.-84,

ДНАОП 0.03-3.13-85

Психофізіологічні фактори

Напруженість зору, розумове та емоційне навантаження

Режим праці і відпочинку, організація робочого місця

Гігієнічні рекомендації, ГОСТ 12.2.032-88

Страницы: 1 2

Це цікаво:

Задачі на страхування та їх особливості
Формування в Україні ринкової економіки та створення різних механізмів ринкових операцій загострює проблеми збереження власних коштів. Зростання ризику у всіх сферах людського життя та господарської діяльності обумовлене необхідністю захисту громадян від можливих витрат та збитків. Страхування в ум ...

Критерії оцінювання навчальних досягнень учнів у системі загальної середньої освіти
Під оцінкою знань, умінь та навичок дидактика розуміє процес порівняння досягнутого учнями рівня володіння ними з еталонними вимогами, описаними в навчальній програмі. Як процес, оцінка знань, умінь та навичок реалізується в ході контролю (перевірки) останніх. Умовним відображенням оцінки є відмітк ...

Сучасні проблеми формування валеологічних знань у молодших школярів
Здоров'я людей належить до глобальних проблем, тобто тих, що мають життєво важливе значення для всього людства. Тому в даний час найважливішими соціальними завданнями є визначення найбільш ефективних шляхів зміцнення психічного здоров'я, забезпечення умов гармонійного психофізіологічного дозрівання ...

Інтерактивні уроки

Інтерактивні уроки

На початку ХХІ століття соціокультурний розвиток людства визначив закріплення складної та суперечливої тенденції, що дістала назву глобалізації.

КАТЕГОРІЇ

Copyright © 2019 - All Rights Reserved - www.novapedahohika.com